Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Specjaliści ds. oświaty z obwodu Kaliningradzkiego z wizytą w Polsce

W dniu 8 grud­nia 2008 r. gości­li­śmy grupę spe­cja­li­stów ds. oświaty (przed­sta­wi­cieli samo­rzą­dów lokal­nych, nauczy­cieli, pra­cow­ni­ków oświaty i kura­to­rium) z Obwodu Kali­nin­gradz­kiego, któ­rzy prze­by­wali w Pol­sce na wizy­cie stu­dyj­nej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Fun­da­cję „Roz­wiń Skrzy­dła” w ramach Pro­gramu Study Tours to Poland, finan­so­wa­nego ze środ­ków Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wolności.

Anna Bie­lak (FIM) przed­sta­wiła cele i zasady wdra­ża­nia Sys­te­mów Zarzą­dza­nia Jako­ścią w insty­tu­cjach oświa­towo – kul­tu­ral­nych. Tema­tyka wizyty kon­cen­tro­wała się wokół zarzą­dza­nia jako­ścią w edu­ka­cji. Wizyta stu­dyjna dała moż­li­wość wymiany doświad­czeń w zakre­sie orga­ni­za­cji szkol­nic­twa w Pol­sce i w Rosji.

 

Pro­jekt Study Tours to Poland zarzą­dzany jest przez Kole­gium Europy Wschod­niej im. Jana Nowak Jezio­rań­skiego, a finan­so­wany ze środ­ków Pol­sko – Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wolności.

« Wróć do listy aktualności