Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Skwer im. Tarasa Szewczenki w Lublinie

W dniu 20 czerwca 2013 r. odbyło się uro­czy­ste nada­nie imie­nia Tarasa Szew­czenki — wiel­kiego poety ukra­iń­skiego, skweru  przy ul. Pod­zam­cze i Ruskiej w Lublinie

W uro­czy­sto­ściach uczest­ni­czyli m.in.: Pre­zy­dent Mia­sta Lublin, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skiego, Amba­sa­dor Ukra­iny w Pol­sce, Arcy­bi­skup Pra­wo­sław­nej Die­ce­zji Lubel­skiej i Chełm­skiej, przed­sta­wi­ciele samo­rzą­dów pol­skich u ukra­iń­skich, a także orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, w tym Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich.

Uro­czy­stość odbyła się rów­no­le­gle z trwa­ją­cym w dniach 21–22 czerwca 2013 r. Wschod­nim Forum Gospo­dar­czym Lub-Invest.

« Wróć do listy aktualności