Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Seminarium w Łucku

W przeded­niu Świa­to­wego Dnia Dziecka, w Łucku odbyło się semi­na­rium doty­czące reali­zo­wa­nego projektu.

Efekty pro­jektu pre­zen­to­wali zarówno reali­za­to­rzy pro­jektu jak i uczest­nicy. W semi­na­rium uczest­ni­czyli m.in.: Swja­to­sław Kraw­czuk — Pierw­szy Zastępca Pre­zy­denta Mia­sta Łuck, Ana­to­lij Par­cho­miuk — Pre­zes Aso­cja­cji Roz­woju Regio­nal­nego i Prze­wod­ni­czący Komi­sji ds. Spo­łecz­nych Rady Mia­sta Łuck , Fedir Szul­gan — Naczel­nik Służby ds. Dzieci UM Łuck, Alla Ony­sh­chuk — Naczel­nik Służby ds. Dzieci Wołyń­skiej Obwo­do­wej Admi­ni­stra­cji Pań­stwo­wej, Paweł Pro­kop — Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich, Anna Bie­lak — koor­dy­na­tor pro­jektu, Piotr Frą­czek — Dyrek­tor Pla­cówki Opiekuńczo-Wychowawczej “Pogodny Dom” w Lubli­nie oraz rodzice-wychowawcy z rodzin­nych domów dziecka z obwodu wołyń­skiego (uczest­nicy projektu).

W trak­cie semi­na­rium zostało zapre­zen­to­wane Poro­zu­mie­nie dot. wpie­ra­nia rodzin­nych domów dziecka, sygno­wane przez przed­sta­wi­cieli samo­rządu mia­sta Łuck, admi­ni­stra­cji obwo­do­wej, rodzin­nych domów dziecka, orga­ni­za­cji spo­łecz­nych oraz lokal­nych przedsiębiorstw.

Pro­jekt został wysoko oce­niony zarówno przez samych uczest­ni­ków pro­jektu, jak rów­nież wła­dze samo­rzą­dowe i obwo­dowe. Pre­zy­dent Mia­sta Łuck — Mykola Roma­niuk, zade­kla­ro­wał, iż nasz pilo­ta­żowy pro­jekt będzie kon­ty­nu­owany, rów­nież przy wspar­ciu finan­so­wym samo­rządu Mia­sta Łuck.

 Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie www.fim.org.pl/svit

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany w ramach Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści “Prze­miany w Regio­nie” — RITA reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji oraz Pro­gramu Study Tours to Poland.

 

« Wróć do listy aktualności