Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Seminarium oraz spotkanie robocze w ramach projektu Program Aktywności Samorządowej.

Semi­na­rium — 28 luty 2011

Tema­tem Semi­na­rium była „Par­ty­cy­pa­cja spo­łeczna jako ele­ment spraw­nego zarzą­dza­nia w samo­rzą­dzie – wybrane nowa­tor­skie doświad­cze­nia wło­skie z regionu Lom­bar­dii, Sycy­lii i Piemontu”

Paweł Pro­kop – Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich, doradca Pre­zy­denta Mia­sta Lublin ds. dia­logu z part­ne­rami spo­łecz­nymi oraz współ­pracy z kra­jami Europy Wschodniej

Istota i cele oraz główne zało­że­nia pro­jektu „Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS – inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicznych ”

Zarzą­dza­nie par­ty­cy­pa­cyjne w pol­skim samo­rzą­dzie — wybrane refleksje

 

Wystą­pie­nia wło­skich ekspertów:

  • Przy­kłady sys­te­mów moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych we Wło­szech ” – Luca Milanetto
  • Jak poli­tyka rynku pracy może popra­wić jakość życia spo­łe­czeń­stwa” — Raf­fa­ella Penna
  • Part­ner­stwo pry­watno – publiczne na przy­kła­dzie Piazza dei Mestieri” — Giu­lio Genti

Prof. Marek Ste­fa­niuk – UMCS Lublin — „Zna­cze­nie idei par­ty­cy­pa­cji w moder­ni­za­cji admi­ni­stra­cji publicz­nej w Pol­sce — zalety

i zagro­że­nia”

 

Spo­tka­nie robo­cze – 1 marzec 2011

Prace zespo­łów robo­czych obej­mo­wały dwa główne zagadnienia:

  • Moni­to­ro­wa­nie usług publicz­nych oraz bada­nie potrzeb i ocze­ki­wań miesz­kań­ców metodą RADAR „
  • Opra­co­wa­nie wskaź­ni­ków jako­ści życia mieszkańców”

« Wróć do listy aktualności