Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Seminarium nt. sytuacji domów dziecka w Polsce i na Ukrainie

W dniach 21–22 luty 2013 r. w Lubli­nie w ramach pro­jektu “Світ Доброго Майбутнього” .

Istotą semi­na­rium była ana­liza sytu­acji prawno-ekonomiczną rodzin­nych domów dziecka w obwo­dzie wołyń­skim wraz ze szcze­gó­łową cha­rak­te­ry­stykę tych domów dziecka pod kątem m.in. obec­nie sto­so­wa­nych metod wycho­waw­czych oraz ana­liza porów­naw­cza do sytu­acji w Polsce.

W semi­na­rium uczest­ni­czyli m.in.: eks­perci i coacho­wie uczest­ni­czący w pro­jek­cie, kadra kie­row­ni­cza pol­skich domów dziecka oraz przed­sta­wi­ciele part­nera pro­jektu — Wołyń­skiego Obwo­do­wego Zrze­sze­nia Oby­wa­teli „Aso­cja­cja Roz­woju Regionalnego”.

Celem naszego pro­jektu jest zwięk­sze­nie sku­tecz­no­ści metod wycho­waw­czych pro­wa­dzą­cych do usa­mo­dziel­nie­nia i prze­ciw­dzia­ła­nia wyklu­cze­niu spo­łecz­nemu wycho­wan­ków rodzin­nych domów dziecka z obwodu wołyńskiego.

Już w marcu reali­zo­wane będą kolejne dzia­ła­nia pro­jek­towe. Tym razem na Wołyniu!

 

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany w ramach Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści “Prze­miany w Regio­nie” — RITA reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji oraz Pro­gramu Study Tours to Poland.

 

 

 

« Wróć do listy aktualności