Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Samopomoc lokalna na rzecz bezpieczeństwa

Nowy pro­jekt w Mołdawii

Pro­jekt doty­czy utwo­rze­nia grup samo­po­mo­co­wych do spraw bez­pie­czeń­stwa w czte­rech pery­fe­ryj­nie poło­żo­nych miej­sco­wo­ściach północno-centralnej czę­ści Moł­dowy. Punk­tem odnie­sie­nia funk­cjo­no­wa­nia grup będą pol­skie Ochot­ni­cze Straże Pożarne. W ramach pro­jektu zor­ga­ni­zo­wane będą warsz­taty i wizyta stu­dyjna, w cza­sie któ­rych uczest­nicy zapo­znają się z zasa­dami, struk­turą i zakre­sem dzia­ła­nia grup samo­po­mo­co­wych oraz prze­ka­zane zosta­nie pol­skie doświad­cze­nie z obszaru funk­cjo­no­wa­nia OSP oraz ich rela­cji z samo­rzą­dem i spo­łecz­no­ścią lokalną.
W ramach pro­jektu utwo­rzone zostaną dru­żyny samo­po­mo­cowe, z któ­rymi wypra­co­wane zostaną metody par­ty­cy­pa­cyjne, anga­żu­jące więk­szość miesz­kań­ców, mecha­ni­zmy ochrony przed zagro­że­niami i spo­soby niwe­lo­wa­nia skut­ków kata­strof. W pro­jek­cie zosta­nie poło­żony nacisk na pełne zaan­ga­żo­wa­nie lokal­nej spo­łecz­no­ści w sprawy zapew­nie­nia wspól­nego bez­pie­czeń­stwa i wza­jem­nej pomocy.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji w ramach pro­gramu RITA — Prze­miany w regio­nie, finan­so­wa­nego przez Polsko-Amerykańską Fun­da­cję Wolności.

RITA_logo_h_podstawowe

« Wróć do listy aktualności