Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Samopomoc lokalna na rzecz bezpieczeństwa

Pro­jekt reali­zo­wany z MSW Mołdawii

Z koń­cem paź­dzier­nika zakoń­czy­li­śmy czte­ro­mie­sięczny pro­jekt „Samo­po­moc lokalna na rzecz bez­pie­czeń­stwa” reali­zo­wany w Moł­da­wii wspól­nie z naszymi part­ne­rami – orga­ni­za­cją spo­łeczną Moste­ni­to­rii, która repre­zen­tuję Moko­łaj Moscału i Depar­ta­men­tem Sytu­acji Nad­zwy­czaj­nych Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych Repu­bliki Mołdawii.

Celem pro­jektu było wypra­co­wa­nie sku­tecz­nych mecha­ni­zmów zaan­ga­żo­wa­nia miesz­kań­ców w obsza­rze zapew­nie­nia wła­snego bez­pie­czeń­stwa oraz przed­sta­wie­nie pol­skiego doświad­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia grup samo­po­mo­co­wych i pol­skiej Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej. Pro­jekt spo­tkał się z bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem zarówno ze strony miesz­kań­ców wio­sek uczest­ni­czą­cych w pro­jek­cie, władz lokal­nych, zawo­do­wej Straży Pożar­nej oraz Depar­ta­mentu Sytu­acji Nad­zwy­czaj­nych Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych Repu­bliki Mołdawii.

W cza­sie trwa­nia pro­jektu miały miej­sce liczne spo­tka­nia z miesz­kań­cami, warsz­taty, wizyta stu­dyjna do Pol­ski oraz pod­su­mo­wu­jąca debata okrą­głego stołu, doty­cząca przy­szłego zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa w pery­fe­ryj­nie poło­żo­nych miej­sco­wo­ściach Moł­da­wii. Udało się nam prze­ła­mać świa­do­mość ludzi i uświa­do­mić potrzebę anga­żo­wa­nia się w sprawy bez­pie­czeń­stwa wła­snego i sąsia­dów oraz powo­łać zalążki grup samo­po­mo­co­wych w czte­rech miej­sco­wo­ściach wiej­skich, bio­rą­cych udział w projekcie.

Jed­nak dla spraw­nego funk­cjo­no­wa­nia te grupy potrze­bują sil­nego wspar­cia zarówno mery­to­rycz­nego jak i finan­so­wego. Dla­tego w przy­szło­ści pla­nu­jemy dzia­ła­nia wspo­ma­ga­jące dal­sze funk­cjo­no­wa­nie grup samo­po­mo­co­wych, a szef Depar­ta­mentu Sytu­acji Nad­zwy­czaj­nych Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych Repu­bliki Moł­da­wii zapew­nił prze­ka­za­nie tym gru­pom samo­cho­dów strażackich.

Bar­dzo dzię­ku­jemy wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w Pro­jekt, a szcze­gól­nie Wój­towi Gminy Konop­nica, Wój­towi Gminy Niemce, OSP z tych gmin oraz Komen­dan­towi Miej­skiej Pań­stwo­wej Straży Pożar­nej w Lubli­nie za wspa­niałe przy­ję­cie i kom­plek­sowe zapre­zen­to­wa­nie dzia­łal­no­ści Straży Pożar­nej w Pol­sce (zarówno ochot­ni­czej jak i zawodowej).

Wizyta_studujna_do_Polski_-_spotkanie_w_OSP_PawlinJedno_z_cwiczen_w_czasie_warsztatow_grup_samopomocowychDebata_podsumuwujaca_projekt20150925_12043220150908_103438Praca_w_grupach_na_warsztatach_grup_samopomocowych.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji w ramach pro­gramu RITA – Prze­miany w regio­nie, finan­so­wa­nego przez Polsko-Amerykańską Fun­da­cję Wolności.

RITA_logo_h_podstawowe

——
Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji w ramach pro­gramu RITA — Prze­miany w regio­nie, finan­so­wa­nego przez Polsko-Amerykańską Fun­da­cję Wolności.

RITA_logo_h_podstawowe

« Wróć do listy aktualności