Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Nowy pro­jekt Fundacji

Po pozy­tyw­nej reko­men­da­cji Komi­sji Oceny Pro­jek­tów Woje­wódz­kiego Urzędu Pracy w Lubli­nie, nasz pro­jekt “Rynek pracy dla grup defa­wo­ry­zo­wa­nych” otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie z fun­du­szy unijnych.

Celem pro­jektu “Rynek pracy dla grup defa­wo­ry­zo­wa­nych” jest akty­wi­za­cja zawo­dowa na regio­nal­nym rynku pracy osób nie­peł­no­spraw­nych oraz po 50 roku życia.

Przed­się­wzię­cie będzie reali­zo­wane we współ­pracy z Powia­to­wym Urzę­dem Pracy w Lublinie.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie już wkrótce!

 

« Wróć do listy aktualności