Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Rozpoczęcie prac nad opracowaniem 22 Strategii Rozwoju na Ukrainie

Pro­wa­dzimy obec­nie prace nad wypra­co­wa­niem 22 Stra­te­gii Roz­woju dla zjed­no­czo­nych gro­ma­dach na Ukra­inie. Jeste­śmy na pół­metku opra­co­wy­wa­nia wstęp­nych diagnoz.

Dotych­czas odwie­dzi­li­śmy już gro­mady w obwo­dach: Żyto­mir­skim, Chmiel­nic­kim, Użho­rodz­kim, Iwa­no­fran­kow­skim, Wołyń­skim, Lwow­skim, Połtaw­skim oraz Dniepropietrowskim.

12647458_1017039271675426_3839191373196039615_n 12651097_1556897134629367_8498217769227435305_n 12651205_1017039425008744_2372246338082929813_n

« Wróć do listy aktualności