Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Rozmowy o Placu Rybnym

W dniu 6 sierp­nia 2013 r. odbyły się kon­sul­ta­cje spo­łeczne nt. Placu Rybnego.

Celem kon­sul­ta­cji było przy­go­to­wa­nie planu dzia­łań dot. wpro­wa­dze­nia w per­spek­ty­wie 3-letniej zmian popra­wia­ją­cych wygląd i funk­cjo­no­wa­nie placu oraz pod­wyż­sza­ją­cych jego atrak­cyj­ność, a także zasad regu­lu­ją­cych orga­ni­za­cję imprez kulturalnych.

W kon­sul­ta­cjach uczest­ni­czyli miesz­kańcy Sta­rego Mia­sta, przed­sta­wi­ciele Rady Dziel­nicy Stare Mia­sto, pra­cow­nicy Urzędu Mia­sta w Lubli­nie, inwe­sto­rzy, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe oraz repre­zen­tanci innych śro­do­wisk zain­te­re­so­wa­nych przy­szło­ścią Placu Rybnego.

Spo­tka­nie miało rów­nież cha­rak­ter kon­sul­ta­cji doty­czą­cych opra­co­wy­wa­nego modelu zarzą­dza­nia par­ty­cy­pa­cyj­nego mia­stem w obsza­rze zago­spo­da­ro­wa­nia pla­ców miejskich.

Kon­sul­ta­cje spo­łeczne odbyły się w ramach pro­jektu “Lubel­ski sys­tem par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej” współ­fi­nan­so­wa­nego przez Szwaj­ca­rię w ramach szwaj­car­skiego pro­gramu współ­pracy z nowymi kra­jami człon­kow­skimi Unii Europejskiej.

Media o konsultacjach

Moje Mia­sto Lublin (6.08.2013)

Gazeta Wybor­cza Lublin (5.08.2013)

Gazeta Wybor­cza Lublin (6.08.2013)

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie www.fim.org.pl/lsps

 

« Wróć do listy aktualności