Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Rozeznanie rynku 1/dws/2017 dotyczące świadczenia usługi cateringowej

 

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej (prze­rwa kawowa plus cie­pły posi­łek oraz wyłącz­nie prze­rwa kawowa – w przy­padku dni o mniej­szej licz­bie godzin niż 6 godz. szko­le­nio­wych) dla uczest­ni­ków szko­leń na tere­nie mia­sta Lublin pod­czas reali­za­cji trzech szko­leń, tj. Spe­cja­li­sta ds. sprze­daży, Ope­ra­tor obra­biarki nume­rycz­nej, Mon­ter sieci kom­pu­te­ro­wych orga­ni­zo­wa­nych w ramach pro­jektu „Dobre wspar­cie na star­cie”. Pro­jekt dofi­nan­so­wany z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie.

 

Oferta powinna być prze­słana za pośred­nic­twem: poczty elek­tro­nicz­nej na adres joanna.zdzalik@fim.org.pl, pocztą lub dostar­czona oso­bi­ście do Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich na adres: ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7, 20–078 Lublin do dnia 20  kwiet­nia 2017 r. do godz. 15.00.

 

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Roze­zna­nie rynku

« Wróć do listy aktualności