Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Rodzinne domy dziecka w obwodzie Wołyńskim

W dniach 10–16.03.2013 r. w ramach pro­jektu Świat dobrej przy­szło­ści (Світ Доброго Майбутнього) odbyły się dzia­ła­nia warsztatowo-diagnostyczne.

W ramach wizyty w Łucku odbyło się semi­na­rium dot. inno­wa­cyj­nej metody wycho­waw­czej. W semi­na­rium uczest­ni­czyli rodzicie-wychowawcy z rodzin­nych domów dziecka, przed­sta­wi­ciele samo­rzą­dów i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz Kon­sul Gene­ralny RP w Łucku.

W ramach semi­na­rium omó­wiono zało­że­nia inno­wa­cyj­nej metody wycho­waw­czej oraz funk­cjo­no­wa­nie domów dziecka w Pol­sce na przy­kła­dzie pla­cówki “Pogodny Dom” w Lublinie.

Kolej­nym eta­pem wizyty były indy­wi­du­alne kon­sul­ta­cje w każ­dym z 6 rodzin­nych domów dziecka uczest­ni­czą­cym w projekcie.

Celem kon­sul­ta­cji było szcze­gó­łowe omó­wie­nie metody z rodzicami-wychowawcami oraz prze­pro­wa­dze­nie dia­gnozy opar­tej na zaso­bach i poten­cja­łach indy­wi­du­al­nych dziecka. Dia­gnozą zostało obję­tych 20 dzieci w wieku 13– 18 lat prze­by­wa­ją­cych w rodzin­nych domach dziecka.

Ponadto z rodzi­cami wycho­waw­cami omó­wiono kwe­stie dot. sto­so­wa­nych metod wycho­waw­czych, współ­pracy ze spe­cja­li­stami oraz oto­cze­niem zewnętrz­nym (np. insty­tu­cje sek­tora publicz­nego, poza­rzą­do­wego, sponsorami).

W kon­sul­ta­cjach uczest­ni­czyli: Paweł Pro­kop — Pre­zes FIM, Paweł Frą­czek — Dyrek­tor Pla­cówki “Pogodny Dom” w Lubli­nie, Robert Gost­kow­ski — kon­sul­tant, Marek Mły­nar­czyk oraz Bog­dan Jur­czuk. W reali­za­cji kon­sul­ta­cji pomo­gli nam nasi part­ne­rzy Ana­to­lij Par­cho­miuk — Pre­zes Aso­cja­cji Roz­woju Regio­nal­nego i radny m. Łuck oraz Petro Got­sa­luk — Dyrek­tor Wyko­naw­czy Asocjacji.

Już w kwiet­niu odbę­dzie się wizyta stu­dyjna do Pol­ski dla rodziców-wychowawców rodzin­nych domów dziecka z obwodu Wołyńskiego.

Wszyst­kim rodzi­nom ser­decz­nie dzię­ku­jemy za cie­płą atmos­ferę i gościnę!

 

 Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany w ramach Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści “Prze­miany w Regio­nie” — RITA reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji oraz Pro­gramu Study Tours to Poland.

 

 

 

« Wróć do listy aktualności