Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Rewizyta z Mołdawii

W dniu 3 lipca 2013 roku gości­li­śmy Lilianę Sam­cov ze Sto­war­szy­sze­nia “Demos”. Lilianę odwie­dzi­li­śmy w Moł­da­wii, w maju tego roku.
 Tym razem spo­tka­li­śmy się w Pol­sce, i to w Lubli­nie. Roz­ma­wia­li­śmy głów­nie o pla­nach naszej współ­pracy, m.in. orga­ni­za­cji wizyty stu­dyj­nej do Pol­ski dla moł­daw­skich nauczy­cieli, przy­go­to­wa­nia pro­jek­tów dot. wspar­cia mło­dzieży usa­mo­dziel­nia­ją­cej się. W mię­dzy­cza­sie poka­za­li­śmy Lilia­nie cie­kaw­sze miej­sca Lublina.

« Wróć do listy aktualności