Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Rekrutacja zakończona

Szko­le­nia: Mena­dżer pro­jek­tów oraz Pro­gra­mi­sta apli­ka­cji mobilnych

Infor­mu­jemy, iż z dniem 31 grud­nia 2014 r. zakoń­czy­li­śmy przyj­mo­wa­nie zgło­szeń na szko­le­nia: Mena­dżer pro­jek­tów oraz pro­gra­mi­sta apli­ka­cji mobil­nych w ramach pro­jektu “Mło­dzi mają szansę”.

Osoby, które zło­żyły wyma­gane doku­menty, zostaną poin­for­mo­wane o wyni­kach rekru­ta­cji drogą tele­fo­niczną lub mailową do dnia 16.01.2015 r.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

« Wróć do listy aktualności