Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Rekrutacja pracownika

do Biura Obsługi Inwe­stora Mia­sta Konin.

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. OBSŁUGI INWESTORA I PROMOCJI GOSPODARCZEJ

Głów­nymi obsza­rami dzia­ła­nia na powy­żej wska­za­nym sta­no­wi­sku będą:

- kon­takt z inwestorami,

- podej­mo­wa­nie dzia­łań o cha­rak­te­rze promocyjno-informacyjnym doty­czą­cych moż­li­wo­ści inwe­sty­cyj­nych na tere­nie Konina,

- uczest­nic­two w spo­tka­niach bran­żo­wych oraz tar­gach gospo­dar­czych w Pol­sce i za granicą.

Osoba na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wia­dać za pro­ces pozy­ski­wa­nia i opieki nad poten­cjal­nymi inwe­sto­rami, któ­rzy będą chcieli roz­wi­nąć dzia­łal­ność gospo­dar­czą na tere­nie Konina.

Poszu­ku­jemy spe­cja­li­sty z mini­mum dwu­let­nim doświad­cze­niem w pozy­ski­wa­niu i obsłu­dze inwe­stora lub pro­mo­cji gospo­dar­czej. Ze względu na współ­pracę z klien­tami mię­dzy­na­ro­do­wymi nie­zbędna jest bie­gła zna­jo­mość języka obcego (jed­nego z nastę­pu­ją­cych: angiel­ski, nie­miecki, rosyj­ski, chiń­ski, fran­cu­ski, hisz­pań­ski). Pre­fe­ro­wani kan­dy­daci to osoby potra­fiące pra­co­wać samo­dziel­nie, posia­da­jące w swoim dorobku reali­za­cję pro­jek­tów z zakresu pro­mo­cji i mar­ke­tingu gospodarczego.

Ofe­ru­jemy:

- moż­li­wość roz­woju i pracy w gro­nie inspi­ru­ją­cych, doświad­czo­nych specjalistów,

- dużą swo­bodę w reali­za­cji wła­snych pomysłów,

- udział we wdra­ża­niu pierw­szego w Pol­sce pro­cesu pro­mo­cji gospo­dar­czej mia­sta jako zada­nia reali­zo­wa­nego przez insty­tu­cję sek­tora pozarządowego,

- atrak­cyjne wynagrodzenie,

Osoby zain­te­re­so­wane pro­simy o prze­sła­nie swo­jego CV w wer­sji papie­ro­wej na adres: ul. I Armii WP 5/7, 20–078 Lublin lub elek­tro­nicz­nej na adres: ilona.mierzwa@fim.org.pl.

Pro­simy o dopi­sa­nie nastę­pu­ją­cej klau­zuli: “Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych zawar­tych w mojej apli­ka­cji dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­sów rekru­ta­cji (zgod­nie z Ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 Oglo­sze­nie (pdf)

« Wróć do listy aktualności