Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Badanie jakości życia oraz świadczonych usług publicznych mieszkańców miast

Niniej­sze raporty z badań poziomu jako­ści życia i świad­czo­nych usług publicz­nych wśród miesz­kań­ców miast są ele­men­tem pro­jektu Stan­dard Samorządowo-Obywatelski reali­zo­wa­nego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Pro­gramu Wspar­cia Demo­kra­cji współ­fi­nan­so­wa­nego z „Pro­gramu Pol­skiej Współ­pracy Roz­wo­jo­wej” Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP oraz Kana­dyj­skiego Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych, Han­dlu i Roz­woju (DFATD).

Celem pro­jektu jest wypro­mo­wa­nie idei par­ty­cy­pa­cji i zapo­zna­nie miesz­kań­ców z kon­kret­nymi mecha­ni­zmami współ­pracy z wła­dzą. Pro­jekt zakłada też prze­pro­wa­dze­nie badań na temat jako­ści usług publicz­nych jako ele­mentu zwięk­sza­ją­cego zaan­ga­żo­wa­nie miesz­kań­ców w pro­cesy decy­zyjne. Bada­nia są reali­zo­wane w sied­miu mia­stach obwo­do­wych Ukra­iny: Iwano-Frankiwsku, Połta­wie, Sumach, Rów­nem, Dni­prze, Win­nicy i Łucku. Bada­nia są ele­men­tem zarzą­dza­nia par­ty­cy­pa­cyj­nego, a ich rezul­taty mają słu­żyć wspie­ra­niu decy­zji podej­mo­wa­nych przez mene­dże­rów zarzą­dza­ją­cych mia­stem. W ramach pro­jektu orga­ni­zo­wane są rów­nież szko­le­nia, wizyty stu­dyjne i debaty.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z raportami:

1. Dnipro_raport_PL

2. Iwano-Frankiwsk_raport_PL

3. Luck_raport_PL

4. Poltawa_raport_PL

5. Riwne_raport_PL

6. Sumy_raport_PL

7. Winnica_raport_PL

« Wróć do listy aktualności