Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie

5 kwiet­nia 2013 odbyło się pre­mie­rowe spo­tka­nie pro­mo­cyjne prze­wod­nika po ukra­iń­skiej kulturze.

Raport o sta­nie kul­tury i NGO w Ukra­inie to drugi z serii 7 rapor­tów dia­gno­zu­ją­cych i pre­zen­tu­ją­cych kul­turę nie­za­leżną i NGO kra­jów Part­ner­stwa Wschod­niego i Rosji. Przy­go­to­wany został w ramach zaini­cjo­wa­nego przez Fun­da­cję Open Cul­ture pro­jektu „Raport o sta­nie kul­tury nie­za­leż­nej i NGO w kra­jach Part­ner­stwa Wschod­niego i w Rosji”. Raport powstał jako numer spe­cjalny cza­so­pi­sma „Kul­tura Enter”.

 W Rapor­cie znawcy tematu dia­gno­zują prze­kro­jowo sytu­ację kul­tury, kul­tury alter­na­tyw­nej i NGO w Ukra­inie. To próba uka­za­nia ich aktu­al­nej kon­dy­cji z odnie­sie­niem do kon­tek­stu euro­pej­skiego i uwa­run­ko­wań wewnętrz­nych w Ukra­inie. W rapor­cie dia­gno­zo­wane są takie tematy jak: rynek wydaw­ni­czy, lite­ra­tura, kino, scena muzyczna, sztuka, jako taka, infra­struk­tura kul­tury, media, spo­łe­czeń­stwo oby­wa­tel­skie, prawa czło­wieka, edu­ka­cja czy oto­cze­nie prawne, w jakim funk­cjo­nują kul­tura i NGO.

Raport powstał ze współ­pracy Fun­da­cji Open Cul­ture, cza­so­pi­sma „Kul­tura Enter”, Fun­da­cji Kul­tura Enter, cza­so­pi­sma „Kry­tyka” (Kijów), Warsz­ta­tów Kul­tury oraz Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich.

 Elek­tro­niczne wer­sje w języku pol­skim, angiel­skim i ukra­iń­skim dostępne będą od 15 marca 2013 r. na stro­nie www.kulturaenter.pl

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany przez Mini­stra Spraw Zagra­nicz­nych Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w ramach cyklicz­nego pro­gramu Współ­praca w dzie­dzi­nie dyplo­ma­cji publicznej.

Infor­ma­cja pocho­dzi ze strony: www.fundacjaopenculture.org

« Wróć do listy aktualności