Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


RADAR — połowa spotkań za nami.

24 kwiet­nia 2012 odbyło się już 10 z zapla­no­wa­nych 16 spo­tkań RADAR I w ramach pro­jektu “Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS — inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Spo­tka­nia z miesz­kań­cami RADAR I mają na celu wska­za­nie prio­ry­te­to­wych obsza­rów, w któ­rych usługi publiczne wyma­gają inter­wen­cji. Na bazie wska­zań miesz­kań­ców na spo­tka­niach RADAR powsta­nie ankieta publiczna roze­słana do repre­zen­ta­tyw­nej grupy miesz­kań­ców danej gminy/miasta/powiatu. Obszary, które uzy­skały sta­tus prio­ry­te­to­wych na spo­tka­niach RADAR zostaną objęte bar­dziej szcze­gó­ło­wym zakre­sem pytań. Podej­ście to zapewni obję­cie wszyst­kich obsza­rów uwzględnio­nych w matrycy PAS oraz uzy­ska­nie pogłę­bio­nych infor­ma­cji w obsza­rach priorytetowych.

Do tej pory spo­tka­nia odbyły się m.in.w Lubli­nie (5 spo­tkań) i obej­mo­wały m.in. dziel­nice: Czuby, Rury, Sła­win Sła­wi­nek, Sze­ro­kie, Dzie­siąta, Za Cukrow­nią, Wrot­ków, Węglin Płn., Węglin Płd., Kon­stan­ty­nów ( wybrano naj­waż­niej­sze obszary prio­ry­te­towe: Praca, Śro­do­wi­sko, Trans­port i Komu­ni­ka­cja, Bez­pie­czeń­stwo i Wspar­cie Spo­łeczne), Zembo­rzyce, Abra­mo­wice, Głusk — naj­waż­niej­sze obszary: Praca, Kul­tura, Śro­do­wi­sko, Trans­port i Komu­ni­ka­cja oraz Infra­struk­tura Sportowa)oraz Mie­ście Świd­nik i Gmi­nie Konop­nica (naj­waż­niej­sze obszary prio­ry­te­towe: Śro­do­wi­sko, Bez­pie­czeń­stwo, Zdro­wie, Trzan­sport i komu­ni­ka­cja, Infra­struk­tura Spor­towa) na lubelsz­czyź­nie a także Gmi­nie Leżajsk i Gmi­nie Gro­dzi­sko Dolne na podkarpaciu.

Zapra­szamy na kolejne spotkania !!!

Naj­bliż­sze już dziś w Lubli­nie w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym nr XXIII im. Nauczy­cieli Taj­nego Naucza­nia, ul. J.Poniatowskiego 5 o godz. 17:00.

« Wróć do listy aktualności