Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Przedświąteczna wizyta w Mołdawii

Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich Paweł Pro­kop i nasz kon­sul­tant Bog­dan Jur­czuk prze­by­wali w dniach 17–19.12. 2015 r. w Mołdawii.

Celem wizyty było prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów w miej­sco­wo­ściach Ialo­veni i Cala­rasi. Warsz­taty doty­czyły zapo­zna­nia uczest­ni­ków z metodą pracy pro­jek­to­wej i usta­le­nie prio­ry­te­tów w dzia­ła­niach w trzech klu­czo­wych obsza­rach: eko­no­micz­nym, usług komu­nal­nych i zagad­nień socjal­nych. Rezul­ta­tem warsz­ta­tów było naszki­co­wa­nie trzech fiszek projektów.

Ponadto nasi kon­sul­tanci uczest­ni­czyli w kon­fe­ren­cji doty­czą­cej decen­tra­li­za­cji w Moł­da­wii. Pre­zes FIM przed­sta­wił pre­zen­ta­cję „Lokalny roz­wój gospodarczy”.

mold_1 mold_2 mold_3

« Wróć do listy aktualności