Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Mołdawii z wizytą w FIM

 W dniu 26 maja 2010 r. w Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich gości­li­śmy uczest­ni­ków wizyty stu­dyj­nej w ramach pro­jektu „Zwięk­sze­nie pro­fe­sjo­na­li­zmu Trze­ciego Sek­tora w Moł­da­wii” reali­zo­wa­nego przez Sto­wa­rzy­sze­nie Wschod­nio­eu­ro­pej­skie Cen­trum Demokratyczne.

Grupą doce­lową pro­jektu są przed­sta­wi­ciele lokal­nych moł­daw­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, a także władz lokal­nych. Pro­jekt ma na celu wspar­cie moł­daw­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych poprzez podzie­le­nie się doświad­cze­niem pol­skich orga­ni­za­cji pozarządowych.

 

 

W trak­cie spo­tka­nia Pre­zes FIM – Paweł Pro­kop przed­sta­wił dzia­łal­ność Fun­da­cji, w 3 głów­nych aspektach:

  1.  szko­le­nia i doradztwo,
  2. pro­jekty międzynarodowe ,
  3. pro­jekty kra­jowe finan­so­wane m.in. ze środ­ków UE.

« Wróć do listy aktualności