Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Przedstawiciele NGO’s i władz lokalnych z Mołdawii z wizytą w FIM

W dniu 15 czerwca 2010 r. w Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich odbyła się II wizyta przed­sta­wi­cieli władz lokal­nych i NGO’s z Moł­da­wii w ramach pro­jektu „Zwięk­sze­nie pro­fe­sjo­na­li­zmu Trze­ciego Sek­tora w Moł­da­wii” reali­zo­wa­nego przez Sto­wa­rzy­sze­nie Wschod­nio­eu­ro­pej­skie Cen­trum Demokratyczne.

 Tema­tem spo­tka­nia były pol­skie doświad­cze­nia w zakre­sie budo­wa­nia stra­te­gii roz­woju orga­ni­za­cji (w opar­ciu o cele sta­tu­towe) oraz współ­pracy z admi­ni­stra­cją publiczną.

 

 

 

« Wróć do listy aktualności