Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Przedstawiciele administracji Obwodu Kaliningradzkiego w FIM

W dniu 15 lutego 2008 r. w gości­li­śmy przed­sta­wi­cieli admi­ni­stra­cji Obwodu Kali­nin­gradz­kiego (Fede­ra­cja Rosyjska).

Celem wizyty było prze­ka­za­nie naszych doświad­czeń w zakre­sie wdra­ża­nia Sys­te­mów Zarzą­dza­nia Jako­ścią wg normy ISO 9001 w sek­to­rze publicz­nym oraz http://likar-ortoped.org.ua/ wspólne omó­wie­nie obsza­rów współ­pracy z admi­ni­stra­cja Obla­stu w ramach pro­jektu Unii Euro­pej­skiej „Admi­ni­stra­tive Capa­city Buil­ding for the Kali­nin­grad Region”

 

Pro­jekt „Admi­ni­stra­tive Capa­city Buil­ding for the Kali­nin­grad Region” jest finan­so­wany ze środ­ków Unii Europejskiej.

« Wróć do listy aktualności