Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Promocja gospodarcza Konina

We wrze­śniu 2013 r. Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich roz­po­czyna reali­za­cję zada­nia publicz­nego “Pro­mo­cja gospo­dar­cza mia­sta – testo­wa­nie kon­trak­ta­cji usług” na zle­ce­nie mia­sta Konin.

Główne formy reali­za­cji zadania:

1) Wysta­wie­nie Mia­sta Konina na tar­gach dla inwe­sto­rów w Cannes,

2) Utwo­rze­nie por­talu inter­ne­to­wego doty­czą­cego oferty inwe­sty­cyj­nej Konina,

3) Pro­mo­cja kra­jowa i zagra­niczna Mia­sta Konin jako mia­sta z tere­nami inwestycyjnymi,

4) Utwo­rze­nie Biura Obsługi Inwe­stora w Koninie.

Jest to pierw­sze w Pol­sce prze­ka­za­nie orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej zada­nia publicz­nego doty­czą­cego pro­mo­cji gospo­dar­czej miasta.

« Wróć do listy aktualności