PROFESJONALNY URZĘDNIK PRZYSZŁOŚCI
Lider projektu: Gmina Niedrzwica Duża
Partnerzy: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Związek Gmin Lubelszczyzny


Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

IDEA PROJEKTU

W XXI wieku administracja nieustanie zmienia swój wizerunek, staje się organizacją profesjonalną, której pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje. Kompetentni menedżerowie samorządowi, wykwalifikowana i zorientowana na obywatela kadra urzędnicza, to ogromna korzyść dla regionu i jego mieszkańców.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu

jest wyposażenie pracowników samorządowych w niezbędne kompetencje zapewniające rozwój osobisty oraz poprawiające jakość wykonywanej pracy.

Cele szczegółowe :

 • nabycie wiedzy przez kadrę kierowniczą administracji samorządowej w obszarze nowatorskich rozwiązań menedżerskich,
 • podniesienie kompetencji w zakresie nowoczesnych technik obsługi klienta,
 • uzyskanie wiedzy w obszarze pozyskiwania funduszy pomocowych dla gminy, zarządzania i rozliczania projektów,
 • zwiększenie kompetencji w dziedzinie audytu i kontroli wewnętrznej,
 • zdobycie kwalifikacji w obszarze prawidłowego wydawania decyzji administracyjnych i promocji gminy,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresujących,
 • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i interpersonalnych ułatwiających kontakt z klientami i inwestorami.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

ODBIORCY PROJEKTU

Projekt skierowany jest do pracowników urzędów gmin z terenu województwa lubelskiego. Beneficjentami Ostatecznymi będzie : kadra kierownicza urzędów gmin, osoby zajmujący się obsługą klientów oraz pozostali pracownicy merytoryczni administracji samorządowej (łącznie ok. 300 osób)


DZIAŁANIA PROJEKTU

I. Szkolenie dla kadry kierowniczej urzędów gmin "Menedżer Przyszłości"

Uczestnicy nabędą wiedzę w obszarze nowoczesnego zarządzania finansowego, zarządzania ryzykiem, planowania scenariuszowego, zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: prowadzenia oceny potrzeb szkoleniowych, oceny pracowniczej i motywowania pracowników. Szkolenie pozwoli na zwiększenie kompetencji zarządczych Beneficjentów Ostatecznych i zmianę stylu zarządzania urzędem.

Moduł szkoleniowy trwający od 28.01.2009r do29.05.2009r
Złożony z następujących bloków szkoleniowych:

 • Wprowadzenie do zarządzania strategicznego.
 • Zarządzanie strategiczne.
 • Planowanie scenariuszowe, zarządzanie strategiczne (zajęcia warsztatowe).
 • Wprowadzenie do marketingu terytorialnego.
 • Zarządzanie projektami w samorządach (projekty edukacyjne i inwestycyjne) – praktyczne aspekty.
 • Elementy public relations, elementy negocjacji, kreowanie wizerunku.
 • Elementy public relations – kontakty z mediami.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym elementy kodeksu pracy, prowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych, motywowanie pracowników.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym opisy stanowisk, ocena pracowników (zajęcia warsztatowe).
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym elementy kodeksu pracy, prowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych, motywowanie pracowników.
 • Elementy ekonomii sektora publicznego.
 • Twórcze rozwiązywanie problemów – negocjacje i mediacje społeczne.
 • Wieloletnie zarządzanie finansowe i inwestycyjne w samorządzie.

II. Szkolenie dla urzędników obsługujących klientów "Techniki obsługi klientów"

Słuchacze zapoznają sie z najnowszymi tendencjami pracy z klientem w administracji samorządowej. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak: psychologia emocji, strategie pracy z trudnym klientem, style negocjacji. Uczestnicy nabędą umiejętności komunikacyjne i interpersonalne niezbędne do pracy z klientem. Zdobyta wiedza pozwoli na podniesienie jakości i poprawę obsługi obywatela.

Moduł szkoleniowy trwający od 27.02.2009r do 29.05.2009r
Złożony z następujących bloków szkoleniowych:

 • Wybrane standardy obsługi klienta.
 • Przejrzystość i etyczność w obsłudze klienta. najnowsze tendencje w zarządzaniu administracją i obsłudze klientów urzędu.
 • Komunikacja interpersonalna w kontakcie z klientem; rozmowa telefoniczna.
 • Public relations w obsłudze klienta. Kreowanie wizerunku organizacji.
 • Negocjacje, zarządzanie konfliktem, budowanie atmosfery w zespole, wypalenie zawodowe, zarządzanie stresem.
 • Budowanie potencjału administracji w kontekście obsługi klienta. Zarządzanie jakością.
 • Wybrane elementy motywacji do pracy. Problematyka zarządzania czasem w obsłudze klienta.
 • Radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi podczas kontaktu w wymagającym / trudnym klientem.
 • Etykieta urzędnicza i protokół dyplomatyczny.
 • Obsługa klienta – przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dla mieszkańców.

III. Szkolenie "Katalog urzędnika"

Moduł szkoleniowy trwający od 22.04.2009r do 30.10.2009r
Złożony z następujących podmodułów szkoleniowych:

1. Szkolenie „Fundusze pomocowe – pozyskiwanie i zarządzanie”
w ramach którego do tej pory odbyły się następujące bloki szkoleniowe:
- Okres programowania 2007-2013; założenia polityki spójności, rozporządzenia WE, polskie regulacje prawne.
- Programy operacyjne w Polsce 2007-2013; Narodowa Strategia Spójności, programy krajowe i regionalne.
- Fundusze pomocowe dla gmin 2007 – 2013
- Zarządzanie cyklem projektu: metoda PCM, zastosowanie matrycy logicznej, budowanie projektu.

Do końca października odbędą się następujące bloki szkoleniowe:
- Aplikowanie o dofinansowanie - projekt a wniosek, wnioski o dofinansowanie projektu, procedury aplikowania.
- Aplikowanie o środki z UE – przygotowanie projektu ( diagnoza problemu, cel działania, rezultat ).
- Praca warsztatowa.
- Praktyczne aspekty zarządzania projektem współfinansowanym ze środków UE.
- Wnioski o płatność.


2. Szkolenie „Zamówienia publiczne – praktyczne aspekty”
w ramach którego do tej pory odbyły się następujące bloki szkoleniowe:
- Kontrola finansowa w świetle ustawy o finansach publicznych. Prawo zamówień publicznych – przedmiot regulacji.
- Zasady zamówień publicznych.

Do końca października odbędą się następujące bloki szkoleniowe:
- Umowy w sprawie zamówień publicznych.
- Środki ochrony prawnej. Najczęściej powtarzające się błędy, uchybienia w procedurach zamówień publicznych.
- Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


3. Szkolenie „Audyt i kontrola wewnętrzna”
w ramach którego do tej pory odbyły się następujące bloki szkoleniowe:
- Kontrola wewnętrzna i kontrola finansowa – pojęcia, definicje i podstawy ustawowe.
- Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
- Zarządzanie ryzykiem.

Do końca października odbędą się następujące bloki szkoleniowe:
- Kontrola inspekcyjna - metodyka i procedury (w tym kontrola przestrzegania procedur w oparciu o 5% wydatków na podstawie art. 187 ustawy o finansach publicznych.
- Audyt wewnętrzny - podstawy prawne, metodyka i procedury.


4. Szkolenie „ABC sprawnego urzędnika”
w ramach którego do tej pory odbyły się następujące bloki szkoleniowe:
- Instrukcja kancelaryjna, zasady archiwizacji dokumentów.
- Nowa ustawa o pracownikach samorządowych - – stan prawny, wybrane praktyczne aspekty funkcjonowania.
- Kodeks Postępowania Administracyjnego – zasady ogólne, praktyczne aspekty stosowania.
- Ochrona danych osobowych – stan prawny, praktyka funkcjonowania.

Do końca października odbędą się następujące bloki szkoleniowe:
- Mobbing – patologia zarządzania personelem.
- Instrukcja kancelaryjna; zasady archiwizacji dokumentów.
- Zadania regionalnej izby obrachunkowej jako organu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
- Zadania regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru, opiniowania i szkolenia.


5. Szkolenie „Promocja gminy”
w ramach którego do tej pory odbyły się następujące bloki szkoleniowe:
- Internet w gminie. Technologie, promocja, zastosowanie.
- Informacja jako bezpłatna forma promocji.
- PR i marketing regionalny a marka miejsca.
- PR i promocja gminy.

Do końca października odbędą się następujące bloki szkoleniowe:
- Promocja gminy. Informacja jako bezpłatna forma promocji.
- Marka w samorządzie terytorialnym - od definicji do ewaluacji.
- Kształtowanie tożsamości marki miejsca - dlaczego to takie ważne.
- Projektowanie działań promocyjnych w samorządzie terytorialnym.
- Promocja gminy jako element zarządzania partycypacyjnego.
- Dobre praktyki promocji gminy – jak je wykorzystać ?


Zajęcia w ramach zadań merytorycznych będą prowadzone przez specjalistów - praktyków znających doskonale specyfikę administracji samorządowej i posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach pracowników sektora publicznego. Zastosowane zostaną nowoczesne techniki nauczania dorosłych z wykorzystaniem elementów praktycznych i dynamicznych.

W efekcie zostaną wykreowane umiejętności, które z jednej strony przyczynią się do rozwoju osobistego Beneficjentów, a z drugiej wzmocnią najcenniejszy zasób każdej organizacji - kapitał ludzki.


LIDER PROJEKTU : GMINA NIEDRZWICA DUŻA


PARTNERZY PROJEKTU

www.efs.gov.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W dniu 6 sierpnia 2008 roku nasz projekt „Profesjonalny Urzędnik Przyszłości” otrzymał rekomendację do dofinansowania
w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Komisja Oceny Projektów przyznała 98,5 punktów!