AKADEMIA JAKOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
Projekt realizowany w ramach Działania 5.2 (Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na podstawie konkursu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji


IDEA PROJEKTU

Ideą projektu jest wypracowanie modelu gminy skutecznie i przejrzyście zarządzanej, przyjaznej dla mieszkańca oraz wiarygodnej dla inwestora.
Wsparcie w ramach projektu skupia się na trzech newralgicznych obszarach funkcjonowania urzędu administracji samorządowej:

  • systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001,
  • budżet zadaniowy,
  • mierzenie satysfakcji klienta i pracowników.


CELE PROJEKTU

Celem ogólnym jest poprawa funkcjonowania urzędów gmin województwa lubelskiego poprzez wdrożenie usprawnień zarządczych.

Cele szczegółowe :

  1. Usprawnienie zarządzania gminą ,
  2. Poprawa relacji urząd – obywatel,
  3. Poprawa efektywności i przejrzystości w zakresie zarządzania finansami publicznymi,
  4. Wprowadzenie optymalnego modelu mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu,
  5. Wyposażenie kadry urzędu w kompetencje w obszarze nowoczesnych standardów zarządzania.
  6. Zwiększenie prestiżu urzędu gminy.


ODBIORCY PROJEKTU

Projekt skierowany będzie do 10 urzędów gmin z terenu województwa lubelskiego.
W projekcie weźmie udział kadra urzędów gmin (730 osób).


GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU

Zadanie I (2009 – 2011)
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 w 10 gminach, obejmuje prace konsultacyjno- szkoleniowe niezbędne przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością.

Zadanie II (2010)
Szkolenia i konsultacje w zakresie wdrażania budżetu zadaniowego i planowania finansowego.

Zadanie III ( 2010 – 2011)
Warsztaty w zakresie wdrożenie systemu mierzenia satysfakcji klienta i pracowników urzędu.
Zakończą się one wypracowaniem i wdrożeniem optymalnego, dostosowanego do specyfiki i potrzeb urzędu modelu mierzenia zadowolenia klientów i pracowników.


PARTNER PROJEKTU

Związek Gmin Lubelszczyzny

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegowww.efs.gov.pl