MAM POMYSŁ NA ŻYCIE
AKTYWIZACJA i REINTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PSYCHICZNIE

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

IDEA PROJEKTU

Ideą projektu jest aktywizacja i reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych psychicznie

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym jest opracowanie modelu współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz pilotażowe wdrożenie w gminie Niedrzwica Duża systemu reintegracji i aktywizacji osób chorych psychicznie

Cele szczegółowe:

  1. Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne osób chorych psychicznie
  2. Wskazanie i wybór możliwości funkcjonowania w życiu społecznym
  3. Nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
  4. Pomoc w wyborze dalszej drogi zawodowej
  5. Wypracowanie modelu współpracy na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznym chorych psychicznie
  6. Pilotażowe wdrożenie systemu „szybkiego reagowania” w obszarze aktywizacji i reintegracji osób chorych psychicznie


ODBIORCY PROJEKTU

Projekt skierowany będzie do :

  • osób niepełnosprawnie psychicznie z gminy Niedrzwica Duża oraz
  • przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, NGO’s)

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU

Zadanie I
Warsztaty szkoleniowe „Mam pomysł na życie”

Zadanie II
Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne (indywidualne spotkania z terapeutą)

Zadanie III
Warsztaty kreowania pomysłu na życie (gry symulacyjne i analizy przypadków)

Zadanie IV
Warsztaty pracy (umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji i komunikacji. Diagnoza predyspozycji zawodowych)

Zadanie V
Seminaria dyskusyjno – konsultacyjne dla przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (wypracowanie modelu współpracy )

Zadanie VI
Pilotażowe wdrożenie systemu aktywizacji i reintegracji osób z zaburzeniami psychicznymi

PARTNER PROJEKTU

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegowww.efs.gov.pl