SIOSTRA NA DOBRE I NA ZŁE
PROFESJONALIZACJA PIELĘGNIAREK PO 50 ROKU ŻYCIA
I EDYCJA

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw).

powiekszeniepowiekszenie

Uczestniczki I edycji projektu.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
I. Szkolenie
"Badania diagnostyczne i procedury postępowania w diagnostyce"
(trwające od 14 listopada 2008r do 18 grudnia 2008r),
powiekszenie
powiekszenie
II. Szkolenie
"Doraźna pomoc w stanach naglących"

(trwające od 6 stycznia 2009r do31 marca 2009r.),
III. Szkolenie
"Edukacja i promocja zdrowia"

(trwające od 17 kwietnia 2009r do 23 czerwca 2009r),
IV. Szkolenie
"Psychologiczne aspekty w pielęgniarstwie"
które będzie trwało od 26 czerwca 2009r do 24 września 2009r.


Projekt skierowany jest do pielęgniarek i położnych powyżej 50 roku życia z jednostek ochrony zdrowia z terenu województwa lubelskiego zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub uzupełnienia swoich kwalifikacji.

Beneficjentom projektu proponujemy następujące bloki szkoleniowe:

 • Badania diagnostyczne i procedury postępowania w diagnostyce (60 h)
  • W tematyce zajęć znajdą się zagadnienia związane z procedurami i przepisami w obszarze diagnostyki. Szkolenie umożliwi zdobycie kwalifikacji w realizacji świadczeń diagnostycznych. Kwalifikacje te pozwolą na profesjonalizację zawodu i aktywne uczestnictwo w postępowaniu diagnostycznym.
 • Doraźna pomoc w stanach naglących (60 h)
  • Beneficjenci zdobędą wiedzę w zakresie nowych standardów i procedur postępowania w stanach naglących i pomocy doraźnej. Szkolenie przyczyni się do wzrostu samodzielności zawodowej, podwyższenia kompetencji do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w różnych obszarach.
 • Promocja zdrowia. Edukacja zdrowotna (60 h)
  • Dzięki uzyskaniu kwalifikacji w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej uczestnicy szkoleń będą mogli realizować programy profilaktyczne (bez tych kwalifikacji nie jest to możliwe) i starać się o finansowanie na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Psychologiczne aspekty pielęgniarstwa (30h)
  • Zagadnienia związane ze zjawiskiem wypalenia zawodowego, radzenia sobie z sytuacjami stresu i konfliktu oraz komunikacji interpersonalnej z pacjentem trudnym.

Szkolenia będą odbywały się poza godzinami pracy, dwa razy w tygodniu. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi Słuchaczy z zastosowaniem nowoczesnych technik w zakresie andragogiki.

Program szkoleniowy powstał w oparciu o konsultacje z władzami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie i wcześniejszą współpracę autorów projektu z jednostkami ochrony zdrowia (wdrażanie systemów zarządzania jakością, realizacja projektów dla personelu medycznego finansowanych ze środków EFS).


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegowww.efs.gov.pl


W dniu 4 czerwca 2008 r. została ogłoszona lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektu pozytywnie rozpatrzonych
podczas KOP w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2008.
Nasz projekt „Siostra na dobre i na złe – profesjonalizacja pielęgniarek po 50 roku życia”, otrzymał 90 punktów!


ZOBACZ - DRUGA EDYCJA PROJEKTU "SIOSTRA NA DOBRE i NA ZŁE"