„Drogowskaz do Ostrowa”,
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 – Oddolne inicjatyw edukacyjne na obszarach wiejskich).

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich od dnia 1 sierpnia 2008 r. rozpoczyna realizację projektu „Drogowskaz do Ostrowa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 – Oddolne inicjatyw edukacyjne na obszarach wiejskich).

Tereny Ostrowa Lubelskiego to miejsca o wielkich walorach przyrodniczo – turystyczno - krajoznawczych (interesująca szata roślinna, jeziora położone w kompleksie leśnym).

Ideą projektu pobudzenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców gminy Ostrów Lubelski.

Działania naszego projektu będą miały na celu:

  • wskazanie różnych możliwości zarobkowania poza sferą rolniczą,
  • przekazanie wiedzy prawnej, organizatorskiej i ekonomicznej w zakresie typowo praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dokładnie dostosowanej do specyfiki miejsca i odbiorców,
  • nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji w zakresie prowadzenia całorocznej działalności usługowej ( zerwanie ze stereotypem zarobkowania sezonowego),
  • pomoc w animowaniu i kreowaniu inicjatyw, realizowanych dzięki lokalnym i oddolnym przedsięwzięciom.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, prowadzone będą przez doświadczonych dydaktyków, którzy prowadzili już szkolenia (m.in. w ramach Działania 2.3. ZPORR) dla mieszkańców obszarów wiejskich w ramach projektów finansowanych z EFS.

Wartością dodaną naszego projektu jest fakt objęcia bezpłatną pomocą szkoleniowo-doradczą mieszkańców obszarów wiejskich mających z wielu powodów utrudniony dostęp do edukacji.


Partner projektu: Związek Gmin Lubelszczyzny

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegowww.efs.gov.pl