NOWA JAKOŚĆ

Od czerwca 2009 r. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, wspólnie z Lubelską Fundacją Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczęła realizację projektu „Nowa jakość” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem projektu jest rozwój potencjału Fundacji Inicjatyw Menedżerskich i Lubelskiej Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich, poprzez wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 z elementami Systemu Zarządzania Środowiskiem wg normy ISO 14001.

Instytucje, które doradzają w zakresie innowacyjnych rozwiązań poza sprawnością organizacyjną, powinny same dawać dobry przykład i propagować projakościowe i prośrodowiskowe rozwiązania menedżerskie.

Metodologia projektu zakłada przestrzegania zasad partycypacji, przejrzystości, otwartości na potrzeby uczestników, dążenia do porozumienia, równości i polityki włączania, oraz odpowiedzialności.

Ramowy program szkoleń i konsultacji

  1. Szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie nowoczesnych tendencji w zarządzaniu organizacją pozarządową w kontekście wymagań normy ISO 9001.
  2. Szkolenia dla zespołu pracowników bezpośrednio zajmujących się pracami przy wdrożeniu.
  3. Konsultacje związane z opracowaniem dokumentacji systemowej (księgi jakości, procedur, polityki jakości i środowiska).
  4. Szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych.
  5. Opieka merytoryczna nad przeprowadzeniem auditów wewnętrznych.
  6. Szkolenie dotyczące prawidłowości wykonania działań korygujących i zapobiegawczych będących następstwem auditów wewnętrznych.
  7. Ocena prawidłowości wdrożenia systemu zarządzania jakością z elementami zarządzania środowiskiem.


Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich