Cel pro­jektu

Celem pro­jektu jest opra­co­wa­nie oraz wdro­że­nie nowa­tor­skiej, zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nej i wie­lo­płasz­czy­zno­wej metody wycho­waw­czej, opar­tej na wcze­snej inter­wen­cji socjal­nej i prze­ciw­dzia­ła­niu wyklu­cze­niu spo­łecz­nemu wycho­wan­ków domów dziecka z woje­wódz­twa lubel­skiego.
War­to­ścią dodaną pro­jektu jest syner­gia dzia­łań pole­ga­ją­cych na wcze­snym i bie­żą­cym eli­mi­no­wa­niu nie­ko­rzyst­nych skut­ków pobytu w domu dziecka i dzia­łań pozwa­la­ją­cych na wej­ście oso­bom pokrzyw­dzo­nym przez los w świat dobrej przyszłości.

Główne dzia­ła­nia projektu

 1. Współ­praca ponadna­ro­dowa – wypra­co­wa­nie roz­wią­zań w zakre­sie nowa­tor­skiej metody wycho­waw­czej w domach dziecka w opar­ciu o wło­skie doświadczenia.
 2. Prze­pro­wa­dze­nie pogłę­bio­nej i zak­tu­ali­zo­wa­nej ana­lizy sytu­acji pod kątem użyt­kow­ni­ków i odbior­ców (wycho­waw­ców i wychowanków).
 3. Prze­pro­wa­dze­nie ana­lizy pre­dys­po­zy­cji i cech wolicjonalnych.
 4. Prace nad stwo­rze­niem inno­wa­cyj­nej metody wychowawczej.
  • Warsz­taty dla wycho­waw­ców domów dziecka
  • Warsz­taty infor­ma­cyjne dla dyrektorów
  • Warsz­taty dla mentorów
 5. Opra­co­wa­nie wstęp­nej wer­sji pro­duktu finalnego.
 6. Testo­wa­nie pro­duktu finalnego.
 7. Ana­liza rze­czy­wi­stych efek­tów testo­wa­nego pro­duktu (ewa­lu­acja zewnętrzna i wewnętrzna).
 8. Osta­teczne opra­co­wa­nie pro­duktu finalnego.
 9. Upo­wszech­nie­nie i włą­cze­nie pro­duktu final­nego do głów­nego nurtu polityki.

Odbiorcy pro­jektu

Użyt­kow­ni­kami pro­duktu pro­jektu będą dyrek­to­rzy i wycho­wawcy domów dziecka. Odbior­cami pro­jektu w wymia­rze doce­lo­wym będą wycho­wan­ko­wie domów dziecka w wieku 15 — 18 lat.