Part­ne­rzy projektu

Dzia­ła­nia

  1. Współ­praca ponadna­ro­dowa – Wypra­co­wa­nie roz­wią­zań słu­żą­cych wydłu­że­niu aktyw­no­ści zawo­do­wej osób 45+ z wyko­rzy­sta­nie wło­skich doświadczeń.
  2. Prze­pro­wa­dze­nie pogłę­bio­nej dia­gnozy sytu­acji osób powy­żej 45 roku życia w powią­za­niu z ana­lizą tren­dów roz­wo­jo­wych woj. lubel­skiego i powiatu chełmskiego.
  3. Wypra­co­wa­nie nowych roz­wią­zań słu­żą­cych wydłu­że­niu aktyw­no­ści osób 45+
  4. Opra­co­wa­nie wstęp­nej wer­sji pro­duktu final­nego oraz stra­te­gii wdra­ża­nia pro­jektu innowacyjnego.
  5. Testo­wa­nie opra­co­wa­nego pro­duktu w pow. chełmskim.
  6. Ana­liza rze­czy­wi­stych efek­tów testo­wa­nego produktu
  7. Osta­teczne opra­co­wa­nie pro­duktu finalnego.
  8. Upo­wszech­nie­nie pro­duktu finalnego.