O pro­jek­cie

Pro­jekt „Rynek pracy dla grup defa­wo­ry­zo­wa­nych” skie­ro­wany jest do 30 osób bez­ro­bot­nych powy­żej 50 roku życia oraz do 30 osób nie­peł­no­spraw­nych z woje­wódz­twa lubel­skiego. Głów­nym celem pro­jektu jest akty­wi­za­cja zawo­dowo – spo­łeczna słu­żąca pod­nie­sie­niu kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych, która   ma na celu zwięk­sze­nie szans na rynku pracy. Uczest­nicy pro­jektu odbędą płatne staże zawo­dowe ści­śle powią­zane ze szko­le­niami zawo­do­wymi odby­tymi w ramach pro­jektu. Pro­jekt za cel sta­wia sobie rów­nież uzy­ska­nie zatrud­nie­nia przez min. 9 osób nie­peł­no­spraw­nych i min. 12 osób powy­żej 50 roku życia po zakoń­czo­nym udziale w pro­jek­cie. Pro­jekt będzie reali­zo­wany od 1 kwiet­nia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

 Każdy uczest­nik otrzyma wspar­cie w postaci:

- szko­leń pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje zawodowe,

- sty­pen­dium szkoleniowego,

- indy­wi­du­al­nych zajęć z porad­nic­twa zawo­do­wego i zajęć z coachingu,

- płat­nych staży zawodowych.