O pro­jek­cie

Pro­duk­tem final­nym pro­jektu będzie opra­co­wa­nie modelu wspar­cia osób 50+ przy współ­pracy pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych w obsza­rze zatrud­nie­nia, inte­gra­cji i pomocy spo­łecz­nej z przed­się­bior­cami. Powyż­sze roz­wią­za­nia zawarte zostaną w pod­ręcz­niku pre­zen­tu­ją­cym meto­do­lo­gię wspar­cia osób 50+. Opi­sana zosta­nie: ścieżka rekru­ta­cyjna wraz z opra­co­wa­nym kwe­stio­na­riu­szem dosto­so­wa­nym do spe­cy­fiki grupy 50+, meto­do­lo­gia „koszyka świad­czeń” łącz­nie z opra­co­wa­niem pro­gra­mów i instruk­cji dla poszcze­gól­nych instru­men­tów w nim zawar­tych, pro­gram szko­le­niowy dorad­ców zawo­do­wych z coachingu, opi­sany zosta­nie w spo­sób reali­za­cji prak­tyki przy­wra­ca­ją­cej na rynek pracy i pro­ces udziału inter­men­tora. Zosta­nie rów­nież dookre­ślony model współ­pracy mię­dzy pod­mio­tami rynku pracy, nie­pu­blicz­nych inte­gra­cji i pomocy spo­łecz­nej z przed­się­bior­cami. W reali­za­cję pro­jektu od początku włą­czani będą użyt­kow­nicy i odbiorcy poprzez semi­na­ria w celu uzy­ska­nia opi­nii co do ade­kwat­no­ści pod­ję­tych dzia­łań w kie­runku poszu­ki­wa­nia sku­tecz­nych rozwiązań.

Pro­jekt reali­zo­wany jest przez Powia­towy Urząd Pracy w Lubli­nie w part­ner­stwie z Fun­da­cją Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich i Cen­tral­nym Biu­rem Usług — Zakład Utrzy­ma­nia i Higieny Obiektów

Odbiorcy pro­jektu

- wymiar testowy – 30 osób 50+ zare­je­stro­wa­nych w PUP Lublin zagro­żo­nych wyklu­cze­niem społecznym

- wymiar upo­wszech­nia­nia –80 pra­co­daw­ców i przed­sta­wi­cieli urzę­dów pracy i nie­pu­blicz­nych insty­tu­cji inte­gra­cji i pomocy spo­łecz­nej, 30 decydentów.

- wymiar doce­lowy – wszyst­kie osoby bez­ro­botne 50+ z woje­wódz­twa lubelskiego

Grupa użyt­kow­ni­ków w wymia­rze doce­lo­wym to poten­cjal­nie wszy­scy pra­co­dawcy oraz PUP, nie­pu­bliczne insty­tu­cje pomocy i inte­gra­cji spo­łecz­nej z woje­wódz­twa lubelskiego.