O projekcie

Celem głów­nym pro­jektu jest wzrost aktyw­no­ści zawodowo-społecznej osób cho­rych psy­chicz­nie w wieku 15–25 lat z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego poprzez opra­co­wa­nie i zasto­so­wa­nie inno­wa­cyj­nej metody wspar­cia opar­tej na zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nym podej­ściu i ści­słej współ­pracy na linii chory-opiekun-lekarz-rodzina.

Głów­nym zało­że­niem nowego roz­wią­za­nia jest pro­fe­sjo­nalne przy­go­to­wa­nie opie­kuna osoby cho­rej, który będzie „pro­wa­dził za rękę”, dobie­rze zin­dy­wi­du­ali­zo­wane formy akty­wi­za­cji i będzie stale współ­pra­co­wał z leka­rzem pro­wa­dzą­cym, aby tera­pia lekar­ska prze­bie­gała rów­no­le­gle z akty­wi­za­cją i inte­gra­cją. Dzia­ła­nia w pro­jek­cie będą opie­rać się na wcze­snej inter­wen­cji tj. obejmą osoby w mło­dym wieku.

Pro­jekt będzie miał wpływ rów­nież na bli­skich cho­rych, nauczy­cieli, wycho­waw­ców, któ­rych wypo­saży w fachową wie­dzę m.in. w zakre­sie moty­wo­wa­nia cho­rego, pra­wi­dło­wego zaspo­ka­ja­nia potrzeb psy­chicz­nych, efek­tyw­nego przy­go­to­wy­wa­nia go do usa­mo­dziel­nie­nia i uczest­nic­twa w życiu społecznym.

W ramach nowa­tor­skiej metody uni­ka­tową wie­dzę umoż­li­wia­jącą sku­tecz­niej­sze poma­ga­nie oso­bom cho­ru­ją­cym psy­chicz­nie nabędą leka­rze psy­chia­trzy, a także pra­cow­nicy powia­to­wych urzę­dów pracy, ośrod­ków pomocy spo­łecz­nej oraz pra­co­dawcy, któ­rzy uzy­skają wie­dzę doty­czącą efek­tyw­nego zarzą­dza­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia poten­cjału pra­cow­ni­czego. Do roli opie­ku­nów zostaną wszech­stron­nie przy­go­to­wani dotych­cza­sowi tera­peuci powia­to­wych ośrod­ków wsparcia.