ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PAS/2014 

 

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest prze­pro­wa­dze­nie ewa­lu­acji zewnętrz­nej pro­jektu „Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS – inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych” – numer umowy POKL.05.02.01–00-132/10–01, reali­zo­wa­nego z prio­ry­tetu V. Dobre rzą­dze­nie, dzia­ła­nia 5.2 Wzmoc­nie­nie poten­cjału admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej, podza­da­nia 5.1.2 Moder­ni­za­cja zarzą­dza­nia w admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 25 lipca 2014 o godz. 1200

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych !

Zapytanie_ofertowe (pdf)

Zalacznik_nr_1_formularz_oferty (doc)

Zalacznik_nr_2_podrecznik_PAS (pdf)

Zalacznik_nr_3_strategia_PAS (pdf)

Zalacznik_nr_4_oswiadzczenie_o_braku_powiazan (pdf)

Zalacznik_nr_5_wzor_umowy (pdf)


 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/PAS/2012

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest nabór sied­mio­oso­bo­wego zespołu ankie­te­rów, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie ankiet jako­ści życia i zarzą­dza­nia w ramach pro­jektu „Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS – inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego  pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych ” – numer umowy POKL.05.02.01–00-132/10, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.Poni­żej znajdą Pań­stwo wszyst­kie nie­zbędne dokumenty.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 11 maja 2012 roku o godz. 10:00.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych !

Zapy­ta­nie ofer­towe 3PAS2012– ankie­te­rzy PAS

Zal_nr_1_formularz_oferty_do_ZO_3PAS2012.doc

Zal_nr_1_formularz_oferty_do_ZO_3PAS2012.pdf

Zal_nr_2 PAS_Kwestionariusz_ankiety_jakosc_zycia_ZO_3PAS2012

Zal_nr_3 PAS_Kwestionariusz_ankiety_jakosc_zycia_ZO_3PAS2012

Zal_nr_4_oświadzczenie_o_braku_powiązań_do_ZO_3PAS2012.docZal_nr_4_oświadzczenie_o_braku_powiązań_do_ZO_3PAS2012.pdf