Zapytania ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PAS/2014 – PRZEPROWADZENIE EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ — WYNIKI

W dniu 25 lipca 2014 r. komi­sja doko­nała wyboru pod­miotu, który prze­pro­wa­dzi ewa­lu­ację zewnętrzną w ramach pro­jektu „Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS – inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych ” – numer umowy POKL.05.02.01–00-132/10, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Infor­mu­jemy, iż jako naj­ko­rzyst­niej­sze zostały wybrane oferty, zło­żone przez nastę­pu­ją­cych Wykonawców:

Beata Romejko Europerspektywa

Poni­żej pro­to­kół z wyboru Wykonawców.

Pro­to­kół wyboru oferty — ewa­lu­acja zewnętrzna

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PAS/2014 – PRZEPROWADZENIE EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest prze­pro­wa­dze­nie ewa­lu­acji zewnętrz­nej pro­jektu „Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS – inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych” – numer umowy POKL.05.02.01–00-132/10–01, reali­zo­wa­nego z prio­ry­tetu V. Dobre rzą­dze­nie, dzia­ła­nia 5.2 Wzmoc­nie­nie poten­cjału admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej, podza­da­nia 5.1.2 Moder­ni­za­cja zarzą­dza­nia w admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 25 lipca 2014 o godz. 1200

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych !

Zapytanie_ofertowe (pdf)

Zalacznik_nr_1_formularz_oferty (doc)

Zalacznik_nr_2_podrecznik_PAS (pdf)

Zalacznik_nr_3_strategia_PAS (pdf)

Zalacznik_nr_4_oswiadzczenie_o_braku_powiazan (pdf)

Zalacznik_nr_5_wzor_umowy (pdf)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/PAS/2014 — NABÓR ANKIETERÓW — WYNIKI

W dniu 14 marca 2014 r. komi­sja doko­nała wyboru dwóch ankie­te­rów, któ­rych zada­niem będzie: prze­pro­wa­dze­nie ankiety doty­czą­cej jako­ści życia wśród miesz­kań­ców: Mia­sta Lublin, Mia­sta Świd­nik, Gminy Konop­nica w ramach pro­jektu „Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS – inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych ” – numer umowy POKL.05.02.01–00-132/10, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

 Infor­mu­jemy, iż jako naj­ko­rzyst­niej­sze zostały wybrane oferty, zło­żone przez nastę­pu­ją­cych Wykonawców:

ANKIETER I – Kata­rzyna Majewska

ANKIETER II – Piotr Kuszpit

 

Poni­żej pro­to­kół z wyboru Wykonawców:

Pro­to­kół wyboru oferty — ankieter

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PAS/2014 – NABÓR ANKIETERÓW

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest nabór dwóch ankie­te­rów, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie ankiet doty­czą­cych jakość życia  miesz­kań­ców. Bada­nie reali­zo­wane będzie w ramach pro­jektu „Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS – inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych” – numer umowy POKL.05.02.01–00-132/10–01, reali­zo­wa­nego z prio­ry­tetu V. Dobre rzą­dze­nie, dzia­ła­nia 5.2 Wzmoc­nie­nie poten­cjału admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej, podza­da­nia 5.1.2 Moder­ni­za­cja zarzą­dza­nia w admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 14 marca 2014 

 

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych !

 Zapytanie_ofertowe_1_PAS_2014-_ankieterzy_PAS

Załącznik_nr_1

Załącznik_nr_2

Załącznik_nr_3

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/PAS/2012 — BADANIA ANKIETOWE — WYNIKI

W dniu 11 maja 2012 r. komi­sja doko­nała wyboru ankie­te­rów sied­mio­oso­bo­wego zespołu ankie­te­rów, któ­rych zada­niem będzie: prze­pro­wa­dze­nie ankiety jako­ści życia wśród miesz­kań­ców: Mia­sta Lublin, Mia­sta Świd­nik, Mia­sta i Gminy Ponia­towa, Gminy Konop­nica w woj. lubel­skim oraz Powiatu Leżaj­skiego, Gminy Leżajsk, Gminy Gro­dzi­sko Dolne w woj. pod­kar­pac­kim oraz ankiety doty­czą­cej jako­ści zarzą­dza­nia wśród pra­cow­ni­ków Urzędu Mia­sta Lublin.

Infor­mu­jemy, iż jako naj­ko­rzyst­niej­sze zostały wybrane oferty, zło­żone przez nastę­pu­ją­cych Wykonawców:

ANKIETER I – Emil Sarna;

ANKIETER II – Jan Gawryn;

ANKIETER III – Łukasz Niemirowski;

ANKIETER – IV – Alek­san­dra Marzec

ANKIETER V – Beata Kopycińska

ANKIETER VI – Marek Maciejkowicz

ANKIETER VII – Justyna Daź

Poni­żej pro­to­kół z wyboru Wykonawców.

Pro­to­koł z wyboru oferty — ankieter.pdf


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/PAS/2012 — BADANIA ANKIETOWE

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest nabór sied­mio­oso­bo­wego zespołu ankie­te­rów, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie ankiet jako­ści życia i zarzą­dza­nia w ramach pro­jektu „Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS – inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych ” – numer umowy POKL.05.02.01–00-132/10, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.Poni­żej znajdą Pań­stwo wszyst­kie nie­zbędne dokumenty.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 11 maja 2012 roku o godz. 10:00.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych !

Zapy­ta­nie ofer­towe 3PAS2012– ankie­te­rzy PAS

Zal_nr_1_formularz_oferty_do_ZO_3PAS2012.doc

Zal_nr_1_formularz_oferty_do_ZO_3PAS2012

Zal_nr_2 PAS_Kwestionariusz_ankiety_jakosc_zycia_ZO_3PAS2012

Zal_nr_3 PAS_Kwestionariusz_ankiety_jakosc_zycia_ZO_3PAS2012

Zal_nr_4_oświadzczenie_o_braku_powiązań_do_ZO_3PAS2012.docZal_nr_4_oświadzczenie_o_braku_powiązań_do_ZO_3PAS2012.pdf


Zapy­ta­nie ofer­towe 2/PAS/2012 — mode­ra­tor spo­tkań RADAR — wyniki.

W dniu 23 marca 2012 r. komi­sja doko­nała wyboru mode­ra­to­rów spo­tkań pro­wa­dzo­nych metodą RADAR.

Infor­mu­jemy, iż jako naj­ko­rzyst­niej­sze zostały wybrane oferty, zło­żone przez nastę­pu­ją­cych Wykonawców:

1. Robert Szlęzak

2. Robert Gostkowski

3. Piotr Choroś

 Poni­żej pro­to­kół z wyboru Wykonawców.

Pro­to­kół wyboru oferty –moderator

 

Zapy­ta­nie ofer­towe 2/PAS/2012 — mode­ra­tor spo­tkań RADAR

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest nabór zespołu mode­ra­to­rów, któ­rych zada­niem będzie mode­ro­wa­nie spo­tkań z miesz­kań­cami oraz mode­ro­wa­nie spo­tkań spo­łecz­nych grup eks­perc­kich metodą RADAR w ramach pro­jektu „Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS – inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych ” – numer umowy POKL.05.02.01–00-132/10, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego. Poni­żej znajdą Pań­stwo wszyst­kie nie­zbędne dokumenty.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 23 marca 2012 roku o godz. 12:00.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych !

WIĘCEJ INFORMACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/PAS/2012 — sys­tem infor­ma­tyczny PAS — wyniki!

 W dniu 20 lutego 2012 komi­sja doko­nała wyboru wyko­nawcy sys­temu infor­ma­tycz­nego PAS.

Infor­mu­jemy, iż jako naj­ko­rzyst­niej­sza została wybrana oferta, zło­żona przez Wykonawcę:

Wschod­nia Agen­cja Roz­woju Sp. z o.o.,

Aleja I Armii Woj­ska Pol­skiego 19/36, 22–100 Chełm.

Protokol_z_wyboru_oferty_PAS_20.02.12 (pdf)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/PAS/2012 — sys­tem infor­ma­tyczny PAS

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cje Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS – inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych ” w ramach Pod­dzia­ła­nia 5.2.1 POKL, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego zapra­szamy do skła­da­nia ofert na budowę sys­temu infor­ma­tycz­nego PAS.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 20 lutego 2012 roku o godz. 12:00.

WIĘCEJ INFORMACJI