Rezultaty projektu

Pro­duk­tem final­nym będzie Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS, nowa­tor­ski, wie­lo­płasz­czy­znowy sys­tem pomiaru usług publicz­nych uzu­peł­niony o kom­ple­men­tarną, zin­dy­wi­du­ali­zo­waną ocenę i suge­stię śro­do­wisk opi­nio­twór­czych.

Stwo­rze­nie sfor­ma­li­zo­wa­nego mecha­ni­zmu par­ty­cy­pa­cji wpły­nie na ukształ­to­wa­nie się nawyku aktyw­nego uczest­ni­cze­nia oby­wa­teli w pro­ce­sie oceny i wery­fi­ka­cji dzia­łań admi­ni­stra­cji samorządowej.