Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PAS/2014 – NABÓR ANKIETERÓW

 

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest nabór dwóch ankie­te­rów, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie ankiet doty­czą­cych jakość życia  miesz­kań­ców. Bada­nie reali­zo­wane będzie w ramach pro­jektu „Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS – inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych” – numer umowy POKL.05.02.01–00-132/10–01, reali­zo­wa­nego z prio­ry­tetu V. Dobre rzą­dze­nie, dzia­ła­nia 5.2 Wzmoc­nie­nie poten­cjału admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej, podza­da­nia 5.1.2 Moder­ni­za­cja zarzą­dza­nia w admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 14 marca 2014 

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych !

 

Zapytanie_ofertowe_1_PAS_2014-_ankieterzy_PAS

Załącznik_nr_1

Załącznik_nr_2

Załącznik_nr_3