Wyniki ankiet 2014

Sza­nowni Pań­stwo, poni­żej pre­zen­tu­jemy wyniki badań ankie­to­wych prze­pro­wa­dzo­nych w ramach pro­jektu w 2014 roku. Bada­niem objęto miesz­kań­ców i pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji z samo­rzą­dów bio­rą­cych udział w projekcie.

 

Lublin_ Abra­mo­wice

Lublin Bro­no­wice

Lublin Cze­chów Południowy

Lublin Cze­chów Północny

Lublin Czuby Południowe

Lublin Czuby Północne

Lublin Dzie­siąta

Lublin Felin

Lublin Głusk

Lublin Haj­dów Zadębie

Lublin Kali­nowsz­czy­zna

Lublin Kon­stan­ty­nów

Lublin Kośmi­nek

Lublin Poni­kwoda

Lublin Rury

 

Gmina Konop­nica

Gmina Ponia­towa

Świd­nik

Gmina Leżajsk

powiat leżaj­ski

Gro­dzi­sko Dolne