Idea i cel projektu

Pro­jekt doty­czy opra­co­wa­nia i wdro­że­nia nowa­tor­skiego sys­temu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych w admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej woje­wódz­twa lubel­skiego i podkarpackiego.

Niniej­sze przed­się­wzię­cie jest kon­se­kwen­cją wie­lo­let­niego doświad­cze­nia naszych pra­cow­ni­ków i współ­pra­cow­ni­ków w obsza­rze imple­men­ta­cji roz­wią­zań o cha­rak­te­rze orga­ni­za­tor­skim i mene­dżer­skim w admi­ni­stra­cji oraz współ­pracy szko­le­niowo– dorad­czej wnio­sko­dawcy z samo­rzą­dami Pod­kar­pa­cia i Lubelsz­czy­zny. Sta­nowi także odpo­wiedź na pro­blemy zwią­zane z poprawą jako­ści usług świad­czo­nych na rzecz społeczeństwa.

W reali­za­cji usług publicz­nych widoczny jest brak spój­nego i kom­ple­men­tar­nego sys­temu ich moni­to­ro­wa­nia, opar­tego na bada­niu klu­czo­wych obsza­rów funk­cjo­no­wa­nia samo­rządu takich jak np. zarzą­dza­nie urzę­dem, współ­praca z part­ne­rami poza­rzą­do­wymi czy obsługa inwe­sto­rów i przedsiębiorców.

Celem pro­jektu jest poprawa jako­ści usług publicz­nych w 7 samo­rzą­dach woje­wódz­twa lubel­skiego i pod­kar­pac­kiego poprzez wdro­że­nie nowego sys­temu moni­to­ro­wa­nia tych usług.

Zmiana dotych­cza­so­wego podej­ścia do sys­temu moni­to­ringu usług publicz­nych jest nie­zbędna aby dawał on pra­cow­ni­kom admi­ni­stra­cji wie­dzę jak sku­tecz­nie reago­wać na głos oby­wa­tel­ski, w jakich obsza­rach popra­wić jakość dzia­ła­nia. Zin­te­gro­wany sys­tem moni­to­ro­wa­nia usług pozwoli samo­rzą­dom w spo­sób dogłębny poznać jakość życia miesz­kań­ców, potrzeby pra­co­daw­ców czy też ocze­ki­wa­nia przed­się­bior­ców i tym samym sku­tecz­niej wspie­rać i roz­wią­zy­wać pro­blemy spo­łecz­no­ści lokal­nej. Sys­tem będzie rów­nież wska­zy­wać cało­ściową ana­lizę kosz­tów usług publicz­nych i główne obszary ryzyka w działaniu.