O pro­jek­cie

Pro­jekt skie­ro­wany jest do 80 osób (40 kobiet i 40 męż­czyzn) w wieku 18–34 lata, z powiatu lubel­skiego pozo­sta­ją­cych bez zatrud­nie­nia przez 12 mie­sięcy licząc od dnia przy­stą­pie­nia do pro­jektu, zare­je­stro­wa­nych w PUP w Lubli­nie jako bez­ro­botne lub poszu­ku­jące pracy (nie­ak­tywne zawodowo).

Celem głów­nym pro­jektu jest wzmoc­nie­nie sku­tecz­no­ści poru­sza­nia się po rynku pracy wśród 80 osób zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym z powodu bez­ro­bo­cia w wieku 18–34 lat z powiatu lubel­skiego (40 kobiet i 40 męż­czyzn) poprzez wdro­że­nie wło­skich roz­wią­zań w zakre­sie akty­wi­za­cji i zasto­so­wa­nie pakietu kom­plek­so­wego wspar­cia do VI 2015 r.

Każdy z uczest­ni­ków otrzyma wspar­cie w postaci:

–porad­nic­twa psy­cho­spo­łecz­nego (w postaci gru­po­wych warsz­ta­tów i indywidualnego)

–szko­leń pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje zawodowe

–indy­wi­du­al­nego coachingu

–płat­nych staży zawodowych