O pro­jek­cie

Głów­nym celem  pro­jektu jest zwięk­sze­nie szans na zatrud­nie­nie wśród 50 absol­wen­tów szkół wyż­szych (25 kobiet i 25 męż­czyzn, w tym 3 osoby nie­peł­no­sprawne) pozo­sta­ją­cych bez zatrud­nie­nia (osoby bez­ro­botne i nie­ak­tywne zawo­dowo), poprzez kom­plek­sowe wspar­cie w postaci wspar­cia psy­cho­lo­giczno– dorad­czego, szko­leń  i staży do czerwca 2015 r.

 

Każdy uczest­nik otrzyma wspar­cie w postaci:

– wspar­cia psy­cho­lo­giczno– dorad­czego  (gru­po­we warsz­ta­ty oraz  indy­wi­du­alny coaching)

– szko­leń pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje zawodowe

– płat­nych staży zawodowych

 

Pro­jekt reali­zo­wany jest przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w part­ner­stwie z Powia­to­wym Urzę­dem Pracy w Lublinie.

Okres reali­za­cji pro­jektu:  01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.