O pro­jek­cie

Pro­jekt „Młody-wykwalifikowany” jest skie­ro­wany do mło­dych ludzi w wieku 15–30 lat, w tym osób nie­peł­no­spraw­nych pozo­sta­ją­cych bez zatrud­nie­nia w powia­tach chełm­skim, hru­bie­szow­skim i toma­szow­skim. Celem pro­jektu jest zwięk­sze­nie sku­tecz­no­ści osób bez­ro­bot­nych na rynku pracy poprzez naby­cie przez nich atrak­cyj­nych kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści per­so­nal­nych oraz udo­stęp­nie­nie moż­li­wo­ści naby­cia doświad­cze­nia zawo­do­wego w ramach prak­tyk zgod­nie z naby­tymi kwa­li­fi­ka­cjami. Pro­jekt będzie reali­zo­wany od 1 kwiet­nia 2014 do 30 czerwca 2015 roku.