O pro­jek­cie

Istotą pro­jektu jest zwięk­sze­nie poziomu par­ty­cy­pa­cji osób star­szych z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego w swo­ich śro­do­wi­skach lokal­nych poprzez wypo­sa­że­nie ich w kom­pe­ten­cje umoż­li­wia­jące sko­rzy­sta­nie z mecha­ni­zmów partycypacyjnych.

Pro­jekt ma na celu rów­nież zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści osób star­szych w zakre­sie korzy­ści pły­ną­cych z anga­żo­wa­nia się w życie publiczne.

Głów­nymi dzia­ła­niami pro­jektu są szko­le­nia z zakresu par­ty­cy­pa­cji skie­ro­wane do osób star­szych oraz prak­tyczne warsz­taty z udzia­łem przed­sta­wi­cieli samorządu.

Pro­jekt reali­zo­wany jest w ści­słej współ­pracy z Lubel­skim Uni­wer­sy­te­tem Trze­ciego Wieku.