O pro­jek­cie

Ideą pro­jektu to wypra­co­wa­nie i wdro­że­nie inno­wa­cyj­nej metody prze­ja­wia­ją­cej się w nowym podej­ściu do roli i cha­rak­teru pracy pośred­ni­ków oraz do bez­po­śred­niego powią­za­nia sys­temu pośred­nic­twa pracy z aktyw­no­ścią i zaan­ga­żo­wa­niem pra­co­daw­ców w pro­ces poszu­ki­wa­nia i utrzy­my­wa­nia pracy przez absol­wen­tów szkół wyższych.

War­to­ścią dodaną inno­wa­cji w sto­sunku do obec­nej prak­tyki jest stwo­rze­nie sys­temu współ­pracy pomię­dzy pra­co­daw­cami, który będzie pozwa­lał na szybką i wia­ry­godną wymianę infor­ma­cji o kan­dy­da­tach poszu­ku­ją­cych zatrudnienia.

Inte­re­sa­riu­szami pośred­nimi będą pra­co­dawcy, któ­rzy dzięki nowej meto­dzie będą mieli moż­li­wość pozy­ska­nia pra­cow­ni­ków o opty­mal­nych (w sto­sunku do potrzeb) kom­pe­ten­cjach rozu­mia­nych nie tylko jako for­malne wykształ­ce­nie, wie­dza i umie­jęt­no­ści, ale także pre­dys­po­zy­cje, talenty, cechy woli­cjo­nalne, pasje.