Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Projekt “Młodzi mają szansę ”

Rekru­ta­cja na szko­le­nia i staże zawodowe!

Zapra­szamy do udziału absol­wen­tów szkół wyż­szych do 30 r.ż., pozo­sta­ją­cych bez zatrud­nie­nia (osoby bez­ro­botne i nie­ak­tywne zawo­dowo), zamiesz­ka­łych na tere­nie woje­wódz­twa lubelskiego.

 

Każdy z uczest­ni­ków pro­jektu otrzyma wspar­cie w postaci:

–wspar­cia psy­cho­lo­giczno– dorad­czego  (gru­po­we warsz­ta­ty oraz  indy­wi­du­alny coaching)

–szko­leń pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje zawo­dowe, jedno do wyboru spośród:

  • Księ­go­wość  z obsługą pro­gra­mów finan­sowo — księ­go­wych - 100 godz. w okre­sie  XI.2014 – I.2015 r.
  • Spe­cja­li­sta ds. odna­wial­nych źró­deł ener­gii — 120 godz. w okre­sie  XI.2014 – I.2015 r.
  • Mene­dżer pro­jek­tów -  80 godz. w okre­sie  II– III.2015 r.
  • Pro­gra­mi­sta apli­ka­cji mobil­nych — 90 godz. w okre­sie  II– III.2015 r.

–płat­nych staży zawodowych

 

Osoby zain­te­re­so­wane pro­simy o zło­że­nie kom­pletu doku­men­tów rekrutacyjnych:

Ankieta zgło­sze­niowa (pdf.)

Dekla­ra­cja uczest­nic­twa w pro­jek­cie (pdf.)

Oświad­cze­nie dot. danych oso­bo­wych (pdf.)

Oświad­cze­nie o speł­nia­niu kry­te­riów grupy doce­lo­wej (pdf.)

Regu­la­min uczest­nic­twa w pro­jek­cie (pdf.)

 

 —————

Infor­mu­jemy, iż z dniem 30 września 2014 roku zakoń­czy­li­śmy przyj­mo­wa­nie zgło­szeń na szko­le­nia: Księ­go­wość z obsługą pro­gra­mów FK oraz Spe­cja­li­sta ds. odna­wial­nych źró­deł energii.

Osoby, które zło­żyły wyma­gane doku­menty,  zostaną  poin­for­mo­wane o  wyni­kach rekru­ta­cji drogą tele­fo­niczną lub mailową.

Jed­no­cze­śnie infor­mu­jemy, że rekru­ta­cja na kolejne szko­le­nia: Pro­gra­mi­sta apli­ka­cji mobil­nych oraz Mene­dżer pro­jek­tów pla­no­wana jest na gru­dzień 2014 r.  

« Wróć do listy aktualności