Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Pro­jekt “Aktywni miesz­kańcy — sku­teczni właściciele”

Szko­le­nie w Łucku — cz. 2

W dniach 26 — 28 sierp­nia 2014 r. w Łucku zor­ga­ni­zo­wano drugą część szko­le­nia nt. „Zarzą­dza­nie nie­ru­cho­mo­ściami, budo­wa­nie wspól­not miesz­ka­nio­wych, orga­ni­za­cja usług komu­nal­nych we wspól­no­tach miesz­ka­nio­wych, par­ty­cy­pa­cyjne zarzą­dza­nie wspól­notą miesz­ka­niową”. W zaję­ciach uczest­ni­czyli przed­sta­wi­ciele samo­rządu mia­sta Łucka, zrze­szeń wła­ści­cieli miesz­kań typu spół­dziel­czego, komi­te­tów osie­dlo­wych, komi­te­tów blo­ko­wych, komi­te­tów domo­wych, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych itp. dzia­ła­ją­cych na rzecz budo­wa­nia wspól­not mieszkaniowych.

Ramowy pro­gram zajęć :

1. Zapew­nie­nie dla nie­ru­cho­mo­ści wspól­nej dostawy ener­gii elek­trycz­nej i ciepl­nej, wody, gazu oraz odpro­wa­dza­nia ście­ków i wywozu śmieci oraz innych usług nie­zbęd­nych dla pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia urzą­dzeń tech­nicz­nych nie­ru­cho­mo­ści, zawie­ra­nie umów.

2. Orga­ni­zo­wa­nie bie­żą­cej kon­ser­wa­cji i napraw budynku, jego pomiesz­czeń i urzą­dzeń tech­nicz­nych, umoż­li­wia­ją­cych wła­ści­cie­lom lokali korzy­sta­nie z oświe­tle­nia i ogrze­wa­nia lokalu, cie­płej i zim­nej wody, gazu i innych urzą­dzeń nale­żą­cych do wypo­sa­że­nia nie­ru­cho­mo­ści wspól­nej, nad­zór nad pracą konserwatorów.

3. Zapew­nie­nie nad­zoru inwe­stor­skiego nad pro­wa­dzo­nymi remontami.

4. Opra­co­wy­wa­nia pro­jektu rocz­nego planu gospo­dar­czego oraz reali­zo­wa­nie zadań prze­wi­dzia­nych w uchwa­lo­nym pla­nie gospodarczym.

5. Utrzy­ma­nie porządku, czy­sto­ści pomiesz­czeń i urzą­dzeń budynku, słu­żą­cych do wspól­nego użytku wła­ści­cieli lokali i jego oto­cze­nia, w tym chod­nika i ota­cza­ją­cej budy­nek zie­leni, oraz nad­zór nad wyko­ny­wa­nymi pracami.

6. Orga­ni­zo­wa­nie usu­wa­nia awa­rii i ich skut­ków na nie­ru­cho­mo­ści wspólnej.

7. Zle­ca­nie prze­pro­wa­dza­nia kon­troli tech­nicz­nych, (prze­glą­dów gazo­wych i prze­wo­dów komi­no­wych, prze­glą­dów ogól­no­bu­dow­la­nych i elek­trycz­nych), prze­pro­wa­dza­nie prze­glą­dów tech­niczno – sani­tar­nych i spo­rzą­dza­nie z nich sto­sow­nych protokołów.

8. Orga­ni­zo­wa­nie kam­pa­nii infor­ma­cyj­nych doty­czą­cych segre­ga­cji odpadów.

Obec­nie w ramach pro­jektu fina­li­zo­wane są prace nad Sys­te­mem zarzą­dza­nia wspól­notą miesz­ka­niową wraz z Kal­ku­la­to­rem Kosz­tów Miesz­kal­nic­twa, który zawie­rać będzie kata­lo­gowy zestaw wskaź­ni­ków umoż­li­wia­ją­cych pomiar wydaj­no­ści usług gene­ru­ją­cych koszty mieszkalnictwa.

 

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP w ramach Pro­gramu „Pol­ska pomoc roz­wo­jowa 2014” oraz Pro­gramu Pol­sko — Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści “Study Tours to Poland”.

« Wróć do listy aktualności