Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Prezes naszej Fundacji w Konwencie UMCS

W dniu 25 stycz­nia 2013 r. Pre­zes naszej Fun­da­cji — Paweł Pro­kop został powo­łany w skład Kon­wentu Uni­wer­sy­tetu Marii Curie — Skło­dow­skiej w Lubli­nie. Kon­went jest orga­nem opi­nio­daw­czo –dorad­czym, powo­ły­wa­nym przez Senat UMCS. Kaden­cja nowo­ukon­sty­tu­owa­nego  Kon­wentu upływa 31 sierp­nia 2016 r.

Wię­cej infor­ma­cji o pierw­szym posie­dze­niu Kon­wentu można zna­leźć tutaj.

« Wróć do listy aktualności