Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Pomoc dla EuroMajdanu!

Dro­dzy przyjaciele!

Po uchwa­le­niu w  czwar­tek w par­la­men­cie i pod­pi­sa­niu w pią­tek przez Wik­tora Janu­ko­wy­cza ustaw, znacz­nie zaostrza­ją­cych odpo­wie­dzial­ność oby­wa­teli za udział w nie­sank­cjo­no­wa­nych zgro­ma­dze­niach i ogra­ni­cza­ją­cych dzia­łal­ność orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, naród ukra­iń­ski pod­jął walkę o swoje prawa i wolność!

Wła­dza posta­no­wiła odpo­wie­dzieć bru­talną siłą, efek­tem czego są ofiary śmier­telne i setki rannych.

Za obronę swo­jej wol­no­ści i swo­ich praw ludzie na Ukra­inie są prze­śla­do­wani i nie­rzadko płacą naj­wyż­szą cenę — swoje życie. 

Jeżeli czu­je­cie że nie jest to sytu­acja nor­malna  i chce­cie w jakiś spo­sób pomóc to bar­dzo pro­szę o korzy­sta­nie z takiej możliwości.

Można wes­przeć dzien­ni­ka­rzy, dzięki któ­rym mamy moż­li­wość śle­dzić za tym co się dzieje http://hromadske.tv/donate

Można też sko­rzy­stać z wielu innych moż­li­wo­ści, które są zazna­czone na ofi­cjal­nym pro­filu Euro­maj­danu na fb https://www.facebook.com/EuroMaydan

Na stro­nie http://www.maidanhelp.org  są aktu­alne potrzeby maj­danu oraz spo­soby pomocy.

Nato­miast na http://helpeuromaidan.info  są wska­zane formy prze­ka­zy­wa­nia pieniędzy.

Fun­da­cja Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji orga­ni­zuje zbiórkę publiczną dla ran­nych i repre­sjo­no­wa­nych — czyli pro­sta rzecz — zwy­kła wpłata na pol­skie konto ban­kowe. Wię­cej infor­ma­cji: http://edudemo.org.pl/pl/wesprzyj-nas/zbiorka-ukraina.html

Każda pomoc jest ważna!

Aktu­alne infor­ma­cje o sytu­acji na Maj­da­nie rela­cjo­nuje nasz zaprzy­jaź­niony dzien­ni­karz — Paweł Bobo­ło­wicz (https://www.facebook.com/pawel.bobolowicz), który na Maj­da­nie prze­bywa od końca listo­pada 2013 r.

Infor­ma­cje o sytu­acji na Ukra­inie można zna­leźć rów­nież tu:  https://www.facebook.com/EuromajdanLublin

To już dawno prze­stała być walka o umowę Sto­wa­rzy­sze­niową z UE. Teraz to  jest walka o wol­ność i prawa obywatelskie!

zdję­cia: Paweł Bobo­ło­wicz (https://www.facebook.com/pawel.bobolowicz)

 

« Wróć do listy aktualności