Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Polsko — Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Nowe pro­jekty Fundacji

W stycz­niu 2015 roku Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich roz­po­częła reali­za­cja 2 projektów:

1. Ukra­iń­ska admi­ni­stra­cja przyszłości

Pro­jekt zakłada powo­ła­nie w 22 obwo­dach Ukra­iny peł­no­moc­ni­ków ds. wdra­ża­nia reformy samo­rzą­do­wej i przy­go­to­wa­nie ich poprzez dzia­ła­nia szkoleniowo-coachingowe do zarzą­dza­nia pro­ce­sem wdra­ża­nia reformy samo­rzą­do­wej. W pro­jek­cie zapla­no­wano także powo­ła­nie zespo­łów tre­ne­rów, któ­rzy zostaną przy­go­to­wani od strony meto­dycz­nej i mery­to­rycz­nej do sys­te­mo­wego pro­wa­dze­nia szko­leń dla rad­nych, kadry kie­row­ni­czej i urzęd­ni­ków w admi­ni­stra­cji lokal­nej. Kolej­nym eta­pem będzie stwo­rze­nie modu­ło­wych pro­gra­mów szko­leń dla admi­ni­stra­cji doty­czą­cych zało­żeń i kon­kret­nych regu­la­cji odno­wio­nego samo­rządu. W przed­się­wzię­ciu prze­wi­dziano opra­co­wa­nie prze­wod­nika (wyprawki) dla rad­nych, osób zarzą­dza­ją­cych admi­ni­stra­cją samo­rzą­dową i pra­cow­ni­ków samo­rzą­do­wych. Pro­jekt zakłada rów­nież przy­go­to­wa­nie zespo­łów społeczno-urzędniczych do włą­cza­nia w pro­ces reformy śro­do­wisk oby­wa­tel­skich. Pro­jekt posiada pełną akcep­ta­cję i dekla­ra­cję współ­pracy osób odpo­wie­dzial­nych za reformę w Ukra­inie. Reali­za­cja pro­jektu prze­wi­dziana jest do końca 2016 r.

2. Ukra­iń­ski stan­dard samorządowo-obywatelski

Pro­jekt zakłada przy­go­to­wa­nie i wdro­że­nie stan­dardu samorządowo-społecznego sta­no­wią­cego fun­da­ment nowo­cze­snego zarzą­dza­nia lokal­nymi i regio­nal­nymi spra­wami publicz­nymi z uwzględ­nie­niem kom­po­nentu par­ty­cy­pa­cyj­nego. Stan­dard wska­zuje na klu­czowe obszary nie­zbęd­nych zmian w ukra­iń­skim samo­rzą­dzie kła­dąc nacisk na uspo­łecz­nie­nie pro­cesu podej­mo­wa­nia decy­zji, jaw­ność, otwar­tość dzia­łań oraz spraw­ność zarzą­dza­nia. Dzia­ła­nia będą w pełni kore­spon­do­wały z pra­cami legi­sla­cyj­nymi na Ukra­inie. Pro­jekt będzie reali­zo­wany przez 2 lata. W I roku będą miały miej­sce szko­le­nia, wizyty stu­dyjne, kon­sul­ta­cje oraz osta­teczne opra­co­wa­nie zakresu mery­to­rycz­nego stan­dardu. W II roku ele­menty stan­dardu zostaną wdro­żone w ukra­iń­skich samo­rzą­dach i pod­jęte będą dzia­ła­nia ewa­lu­acyjne. Zało­że­nia pro­jektu zostały wypra­co­wane w ści­słej współ­pracy z part­ne­rami ukra­iń­skimi (samo­rzą­dami i orga­ni­za­cjami oby­wa­tel­skimi) i są odpo­wie­dzią na ich potrzeby. Do pro­jektu jako obser­wa­to­rzy zapro­szone zostaną lokalne media.

Polsko-Kanadyjski Pro­gram Wspar­cia Demo­kra­cji jest pro­gra­mem Fun­da­cji Soli­dar­no­ści Mię­dzy­na­ro­do­wej finan­so­wa­nym przez rząd Kanady i Pol­ski (w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej MSZ RP).

« Wróć do listy aktualności